<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" > <channel> <title><![CDATA[gononi Main Feed]]></title> <link>https://morinda.com/news/rss?cp%3Dvietnam%26k%3DgoNoni%2520Main%2520Feed%26lp%3Dvietnamese</link> <description><![CDATA[]]></description> <item> <title><![CDATA[Thông%20Báo%20Đình%20Chỉ%20Hoạt%20Động%20Kinh%20Doanh%20Để%20Xác%20Minh]]></title> <link>https://morinda.com/vi-vn/news/7714998/Thông%20Báo%20Đình%20Chỉ%20Hoạt%20Động%20Kinh%20Doanh%20Để%20Xác%20Minh</link> <pubDate>Thu, 05 Dec 2019 19:55:17 -0700</pubDate> <media:thumbnail url="https://morinda.com/filestores/f7/f7qRj0jF7TBLJtwFFeZ2/Morinda_alt_thumb500.png" width="140" height="90" ></media:thumbnail> <guid>https://morinda.com/vi-vn/news/7714998/Thông%20Báo%20Đình%20Chỉ%20Hoạt%20Động%20Kinh%20Doanh%20Để%20Xác%20Minh</guid> <description><![CDATA[<img%20style="vertical-align:%20middle;"%20title="TBDC01"%20alt="TBDC01"%20width="100%"%20src="https://morinda.com/filestores/f7/f7qRj0jF7TBLJtwFFeZ2/TBDC_12062019_p1.jpg"%20/> <div><img%20style="vertical-align:%20middle;"%20title="TBDC2"%20alt="TBDC2"%20width="100%"%20src="https://morinda.com/filestores/f7/f7qRj0jF7TBLJtwFFeZ2/TBDC_12062019_p2.jpg"%20/></div>]]></description> </item> <item> <title><![CDATA[Thông%20Báo%20Chấm%20Dứt%20Hợp%20Đồng%20và%20Không%20Ký%20Lại%2006/11/2019]]></title> <link>https://morinda.com/vi-vn/news/7634927/Thông%20Báo%20Chấm%20Dứt%20Hợp%20Đồng%20và%20Không%20Ký%20Lại%2006/11/2019</link> <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 03:07:20 -0700</pubDate> <media:thumbnail url="https://morinda.com/filestores/vr/vrj8ohZ8xBuBRCCOI8oJ/MorindaLogo.png" width="140" height="90" ></media:thumbnail> <guid>https://morinda.com/vi-vn/news/7634927/Thông%20Báo%20Chấm%20Dứt%20Hợp%20Đồng%20và%20Không%20Ký%20Lại%2006/11/2019</guid> <description><![CDATA[<p%20align="center"><b>DANH%20SÁCH%20CÁC%20TƯ%20VẤN%20VIÊN%20KHÔNG%20KÝ%20LẠI%20HỢP%20ĐỒNG</b></p> <p%20align="center"><b>CÔNG%20TY%20SẼ%20CHẤM%20DỨT%20VÀ%20THANH%20LÝ%20HỢP%20ĐỒNG%20KỂ%20TỪ%20NGÀY%20THÔNG%20BÁO%20</b></p> <p%20align="center"><b>(KÈM%20THEO%20THÔNG%20BÁO%20NGÀY%2006/11/2019)</b></p> <p%20align="center"><b> </b></p> <table%20cellpadding="0"%20cellspacing="0"%20border="0"%20style="width:%20600px;"> <tbody> <tr> <td%20width="64"> <p%20align="center"><b>STT</b></p> </td> <td%20width="143"> <p%20align="center"><b>MS%20TVV/<br%20/>%20 MS%20HỢP%20ĐỒNG</b></p> </td> <td%20width="221"> <p%20align="center"><b>HỌ%20VÀ%20TÊN%20TƯ%20VẤN%20VIÊN</b></p> </td> <td%20width="172"> <p%20align="center"><b>NGÀY%20KÝ%20HỢP%20ĐỒNG</b></p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">1</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4643476</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ÂU%20THỊ%20HOA</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">2</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661194</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>BẠCH%20NGỌC%20HƯNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">3</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4671222</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20ĐÌNH%20HÙNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">20/11/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690167</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20ĐỨC%20ĐANG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">5</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692929</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20ĐỨC%20HẢI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">6</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4637036</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20HÀ%20THÙY%20LINH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">01/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">7</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4686526</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20MINH%20TUẤN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">20/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">8</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4663136</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20PHƯƠNG%20ANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">9</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690148</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20SĨ%20NGUYÊN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690873</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20THỊ%20DUNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">11</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4689891</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20THỊ%20HƯƠNG%20GIANG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690980</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20THỊ%20KIỀU%20HOA</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">13</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661149</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20THỊ%20LƯƠNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">14</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4693365</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20THỊ%20MINH%20NGUYỆT</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">15</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690135</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20TRỌNG%20TOÀN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">16</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4693218</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20VĂN%20DANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">17</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4689042</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20VĂN%20ĐỨC</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">18</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4693216</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20VĂN%20HIỆP</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">19</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4643271</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20VĂN%20HIẾU</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">20</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691350</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20VĂN%20HÒA</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">21</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4643269</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20VĂN%20LẬP</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">22</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691319</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20VINH%20DIỆU</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">23</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4683509</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20XUÂN%20DƯƠNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">14/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">24</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4655506</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>CẦM%20THỊ%20THOÁT</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">26/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4683121</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>CAO%20BÁ%20HƯNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">13/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">26</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4655548</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>CAO%20HOÀNG%20PHƯỢNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">26/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692922</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>CAO%20THẠCH%20HÙNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691320</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>CAO%20THANH%20TÙNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691141</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>CAO%20THỊ%20HẢI%20VÂN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4652252</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>CAO%20VĂN%20THỰC</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">22/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4693363</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>CAO%20VĂN%20ỨNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">32</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4654647</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>CAO%20XUÂN%20TUẤN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">33</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4658617</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>CHU%20VĂN%20NHƯỜNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">34</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661134</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>CHU%20VĂN%20VÕ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">35</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690881</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>CỔ%20HUỲNH%20ĐỨC</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">36</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716376</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐÀM%20THỊ%20HƯƠNG%20LAN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">06/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">37</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4683437</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐÀM%20XUÂN%20DUNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">14/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">38</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4643291</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐẶNG%20ĐỨC%20LONG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">39</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4642825</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐẶNG%20ĐỨC%20THI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">11/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">40</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692944</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐẶNG%20HỮU%20THỊNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">41</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691314</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐẶNG%20NGHĨA%20HÒA</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">42</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4655551</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐẶNG%20QUỐC%20HIỆU</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">26/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">43</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685238</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐẶNG%20THÀNH%20TRUNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">18/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">44</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661138</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐẶNG%20THỊ%20DƯƠNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">45</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691153</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐẶNG%20THỊ%20THANH%20THẢO</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">46</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691193</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐẶNG%20THỊ%20THU%20HIỀN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">47</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4712693</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐẶNG%20VĂN%20DƯƠNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">26/02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">48</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4656127</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐẶNG%20VŨ%20THUYỀN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">26/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">49</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661638</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐÀO%20BÁ%20DIỆN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">50</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4689959</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐÀO%20NGỌC%20QUANG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">51</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661397</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐÀO%20THỊ%20DUNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">52</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691480</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐÀO%20THỊ%20KIẾM</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">53</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4654643</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐÀO%20VĂN%20TÂN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">54</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4655594</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐÀO%20VĂN%20TUẤN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">26/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">55</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716225</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐÀO%20VIỆT%20TÙNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">06/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">56</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4717579</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐÀO%20XUÂN%20BÌNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">11/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">57</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692941</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐINH%20MINH%20TUẤN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">58</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661097</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐINH%20PHƯƠNG%20LIÊN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">59</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685231</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐINH%20QUANG%20TRUNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">18/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">60</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691154</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐINH%20THÀNH%20LONG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">61</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692632</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐINH%20THỊ%20HẰNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">62</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715894</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐINH%20THỊ%20HOA</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">05/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">63</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692959</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐINH%20THỊ%20HUỆ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">64</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691009</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐINH%20THỊ%20LUY</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">65</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716101</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐINH%20TRỌNG%20TUẤN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">05/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">66</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4656649</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐINH%20VĂN%20LIÊN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">67</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692850</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20ANH%20TUẤN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">68</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691302</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20HƯƠNG%20XUÂN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">69</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691310</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20HỮU%20SÁNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">70</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4653822</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20KIM%20SƠN%20THỦY</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">24/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">71</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692717</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20MẠNH%20CƯỜNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">72</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4699389</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20MẠNH%20TOÀN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">22/01/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">73</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4663144</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20THẾ%20HẢI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">74</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4693172</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20THỊ%20HOA</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">75</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4662935</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20THỊ%20LIÊN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">76</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4656125</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20THỊ%20LÝ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">26/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">77</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716687</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20THỊ%20THÚY</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">07/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">78</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690796</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20THỊ%20YẾN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">79</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716227</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20TÚ%20ANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">06/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">80</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691627</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20VĂN%20CHUÂN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">81</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4643658</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20VĂN%20DŨNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">82</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690794</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20VĂN%20LONG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">83</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715131</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20VĂN%20THÀNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">02/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">84</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4659973</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20VĂN%20THỊNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">85</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4663975</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20XUÂN%20TRƯỜNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">02/11/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">86</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4662303</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐOÀN%20NGÔ%20HOÀNG%20GIANG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">87</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692743</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐOÀN%20THỊ%20ANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">88</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4662494</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐOÀN%20THỊ%20HUYỀN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">89</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691018</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐOÀN%20VĂN%20DƯƠNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">90</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4643489</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐOÀN%20VĂN%20HIỂN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">91</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691022</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐOÀN%20VĂN%20KHUÊ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">92</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691333</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐOÀN%20VĂN%20QUYỀN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">93</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690267</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐỒNG%20THỊ%20THU%20HÀ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">94</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4654244</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ĐỒNG%20THỊ%20TUYẾT</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">95</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716378</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>DỤNG%20NGUYỄN%20THỊ%20TƯỜNG%20VÔN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">06/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">96</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691358</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>DƯƠNG%20ĐỨC%20QUANG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">97</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716103</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>DƯƠNG%20NGỌC%20LUÂN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">05/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">98</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690855</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>DƯƠNG%20THỊ%20CÚC</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">99</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4686524</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>DƯƠNG%20THỊ%20KIM%20CHI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">20/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">100</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4638581</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>DƯƠNG%20THỊ%20LƯƠNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">05/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">101</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690897</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>GIÀNG%20THỊ%20MỶ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">102</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4643210</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HÀ%20BÍCH%20THANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">103</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692906</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HÀ%20DUY%20BÌNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">104</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690192</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HÀ%20LAN%20ANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">105</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4643267</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HÀ%20THỊ%20TIM</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">106</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715600</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HÀ%20VĂN%20GIANG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">04/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">107</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4683535</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HÀ%20XUÂN%20TUYÊN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">14/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">108</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716224</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HẮC%20VĂN%20TUẤN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">06/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">109</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692919</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HỒ%20NGỌC%20ANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">110</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4687177</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HỒ%20NGỌC%20THÚY</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">21/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">111</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4652696</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HỒ%20THỊ%20LỘC</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">23/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">112</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691593</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HỒ%20THỊ%20MỸ%20HẠNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">113</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4663116</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HỒ%20THỊ%20PHƯỢNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">114</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715669</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HỒ%20THỊ%20TỐ%20KHANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">04/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">115</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4689653</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HỒ%20THỊ%20TỐ%20KHANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">26/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">116</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716383</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HỒ%20VĂN%20XINH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">06/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">117</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690185</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20ANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">118</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4689673</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20BẢO%20NGỌC</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">26/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">119</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4683124</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20ĐOÀN%20ANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">13/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">120</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4693470</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20ĐỨC%20DƯƠNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">121</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691149</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20ĐỨC%20TRUNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">122</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661305</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20GIA%20HÙNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">123</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716232</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20HỒNG%20VIỆT</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">06/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">124</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4658197</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20KHÁNH%20HỘI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">125</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716386</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20NGỌC%20VIỆT</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">06/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">126</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690680</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20QUỐC%20VIỆT</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">127</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716211</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20QUỐC%20VIỆT</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">06/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">128</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692905</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20THỊ%20AN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">129</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716223</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20THỊ%20KIM%20CÚC</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">06/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">130</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661164</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20THỊ%20NGUYỆT</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">131</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691329</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20THỊ%20NHUNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">132</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4679971</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20THỊ%20THU%20ĐÀO</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">05/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">133</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4714034</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20THỊ%20THU%20THỦY</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">134</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4717935</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20THỊ%20THỦY</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">135</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692649</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20THỊ%20TUYẾT</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">136</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4652687</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20THỊ%20TUYẾT%20NHUNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">23/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">137</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4693337</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20VĂN%20ĐÌNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">138</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4689936</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20VĂN%20LONG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">139</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4693312</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20VĂN%20TUẤN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">140</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685224</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HUỲNH%20NGỌC%20QUỐC%20THỊNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">18/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">141</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4696680</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HUỲNH%20NGỌC%20THANH%20THỦY</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">11/01/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">142</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4662408</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>HUỲNH%20THỊ%20VÂN%20ANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">143</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692914</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>KHIẾU%20ĐÌNH%20QUYỀN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">144</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692895</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>KHUẤT%20DUY%20KIM%20HẢI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">145</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4688858</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>KHUẤT%20QUANG%20TRUNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">146</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4714586</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>KIỀU%20VĂN%20KHÁNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">01/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">147</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690606</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>KIM%20THỊ%20NGỌC%20ÁNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">148</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692960</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LA%20TRẦN%20VÂN%20ĐOAN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">149</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4655938</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LẠI%20THỊ%20HIỀN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">26/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">150</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692903</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LẠI%20VĂN%20DUY</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">151</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690205</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20ANH%20ĐỨC</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">152</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692888</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20ANH%20TUẤN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">153</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692911</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20CÔNG%20ĐẠI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">154</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715133</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20CÔNG%20HIỆP</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">02/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">155</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691620</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20CÔNG%20MINH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">156</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4662948</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20DIỆP%20THẢO%20NGUYÊN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">157</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692917</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20ĐÌNH%20HIẾU</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">158</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4678955</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20ĐÌNH%20TUÂN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">03/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">159</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691191</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20ĐỨC%20ANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">160</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4683499</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20DUY%20THÙY</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">14/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">161</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690853</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20HOÀNG%20ANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">162</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4687164</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20HOÀNG%20LINH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">21/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">163</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690608</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20HOÀNG%20LONG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">164</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692875</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20HỮU%20PHONG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">165</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692882</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20HUY%20TUẤN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">166</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691308</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20KIẾN%20ĐỨC</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">167</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692881</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20MINH%20SƠN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">168</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715633</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20QUANG%20CƯỜNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">04/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">169</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692723</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THÁI%20NGỌC</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">170</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4658216</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THẾ%20ĐIỀU</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">171</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690679</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THẾ%20VŨ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">172</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716329</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20BÍCH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">06/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">173</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4674885</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20HÀ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/11/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">174</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4655557</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20HẢI%20YẾN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">26/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">175</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661114</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20HIẾU</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">176</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4683527</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20HỒNG%20NHUNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">14/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">177</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692709</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20HUÊ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">178</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691203</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20HƯƠNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">179</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715652</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20HUYỀN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">04/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">180</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4654753</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20HUYỀN%20TRANG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">181</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4662522</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20KẾT</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">182</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661163</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20KẾT</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">183</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4679124</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20LỆ%20QUYÊN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">03/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">184</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692696</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20LUYỆN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">185</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4689910</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20MỸ%20LINH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">186</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692646</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20NGUYÊN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">187</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691339</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20NGUYỆT</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">188</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691625</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20OANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">189</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4642407</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20PHƯƠNG%20HOA</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">11/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">190</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692900</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20THANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">191</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692957</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20THANH%20HUYỀN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">192</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690660</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20THÊU</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">193</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4659929</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20THOA</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">194</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661198</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20THOAN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">195</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691185</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20THU%20HƯƠNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">196</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692647</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20THỦY</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">197</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4643450</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20TRANG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">198</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4659511</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20VƯỢNG%20THỊNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">199</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692744</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THU%20HUẾ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">200</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690656</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THÙY%20LINH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">201</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692650</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20TIẾN%20KỲ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">202</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691981</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20TRẦN%20HẢI%20ĐĂNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">203</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4689961</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20TRỌNG%20ĐẠI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">204</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690120</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20TRỌNG%20ĐẠT</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">205</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4689966</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20TUẤN%20TÀI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">206</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4693196</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20TUẤN%20TÚ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">207</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4678953</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20VĂN%20BẢN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">03/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">208</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4656107</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20VĂN%20CẢNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">26/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">209</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4654606</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20VĂN%20CHIẾN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">210</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661111</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20VĂN%20ĐẠT</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">211</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716688</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20VĂN%20DIỆN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">07/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">212</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4689897</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20VĂN%20DŨNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">213</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4654660</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20VĂN%20KIÊN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">214</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4654663</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20VĂN%20MẠNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">215</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692938</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20VĂN%20NHÂN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">216</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4654641</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20VĂN%20NINH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">217</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692120</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20VĂN%20THÀNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">218</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716213</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20VĂN%20THOAN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">06/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">219</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4693313</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20VĂN%20TUẤN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">220</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4683519</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20VĂN%20VIỆT</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">14/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">221</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716686</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20XUÂN%20SƠN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">07/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">222</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4654654</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÒ%20THỊ%20THƯƠNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">223</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4643657</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LƯƠNG%20CÔNG%20KHÁNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">224</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691621</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LƯƠNG%20ĐỨC%20HỘI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">225</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4689655</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LƯƠNG%20HỮU%20TUYẾN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">26/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">226</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715641</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LƯƠNG%20HỮU%20TUYỂN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">04/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">227</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690285</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LƯƠNG%20THỊ%20HẢI%20VÂN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">228</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4643298</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LƯƠNG%20THỊ%20THẮNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">229</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692625</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LƯỜNG%20VĂN%20LUẬN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">230</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4689949</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LƯƠNG%20VĂN%20MINH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">231</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4688742</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LƯU%20HÙNG%20MẠNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">232</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4655491</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LƯU%20THỊ%20HUYỀN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">26/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">233</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690189</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LƯU%20THỊ%20HUYỀN%20NHUNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">234</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4654633</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LƯU%20THIỆN%20CHUNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">235</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692128</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LƯU%20VĂN%20DUYÊN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">236</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4693199</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LƯU%20VĂN%20HOÀNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">237</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4683520</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LƯU%20VĂN%20THẢO</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">14/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">238</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4659503</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>LÝ%20THỊ%20LOAN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">239</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692156</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>MAI%20HƯƠNG%20TRANG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">240</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4689945</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>MAI%20QUANG%20PHƯƠNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">241</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691316</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>MAI%20THÀNH%20TRUNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">242</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692164</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>MAI%20THỊ%20HUYỀN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">243</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692898</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>MAI%20VĂN%20ĐÔNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">244</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691330</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>MẦU%20VĂN%20TIỆP</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">245</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4686272</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGHIÊM%20SỸ%20MINH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">20/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">246</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690280</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGÔ%20DUY%20ĐỨC</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">247</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691013</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGÔ%20HOÀNG%20LONG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">248</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4688752</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGÔ%20QUANG%20HẢI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">249</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4652919</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGÔ%20THỊ%20ÁI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">23/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">250</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4693379</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGÔ%20THỊ%20ĐÀO</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">251</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661108</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGÔ%20THỊ%20HOA</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">252</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4662298</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGÔ%20THỊ%20HỒNG%20PHÁT</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">253</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4654623</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGÔ%20THỊ%20NGÂN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">254</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692913</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGÔ%20THỊ%20THÀNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">255</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4654696</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGÔ%20THỊ%20THẢO</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">256</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692167</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGÔ%20THỊ%20THÚY</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">257</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692461</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGÔ%20THỊ%20TƯ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">258</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692912</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGÔ%20THỊ%20VINH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">259</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691304</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGÔ%20TUẤN%20HOÀNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">260</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690174</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20ANH%20TUẤN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">261</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661079</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20BÌNH%20MINH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">262</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661622</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20BÙI%20HOÀI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">263</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4655435</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20CHÍ%20DŨNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">26/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">264</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692006</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20CHÍ%20HƯỞNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">265</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4655492</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20CÔNG%20LÂN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">26/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">266</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4662335</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20CÔNG%20PHƯỢNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">267</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4689728</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20ĐẶNG%20THẢO%20NGUYÊN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">26/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">268</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4654655</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20DANH%20ĐỊNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">269</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692174</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20ĐÌNH%20DŨNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">270</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4675106</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20ĐÌNH%20LONG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/11/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">271</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4710388</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20ĐÌNH%20TẮC</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">19/02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">272</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691606</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20ĐÌNH%20THÀNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">273</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691610</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20ĐỖ%20MINH%20TRANG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">274</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661215</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20ĐỨC%20ANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">275</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691198</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20ĐỨC%20BẢN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">276</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716105</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20ĐỨC%20CƯỜNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">05/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">277</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716359</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20ĐỨC%20GIA</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">06/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">278</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4659818</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20ĐỨC%20HẬU</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">279</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661120</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20ĐỨC%20MẠNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">280</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716344</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20ĐỨC%20PHÚ%20THỊNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">06/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">281</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690842</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20ĐỨC%20QUANG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">282</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692323</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20ĐỨC%20TRỌNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">283</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4662955</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20DUY%20ANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">284</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690846</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20DUY%20HƯNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">285</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661593</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20DUY%20PHƯƠNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">286</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691280</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20DUY%20SƠN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">287</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4696796</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20GIA%20LỘC</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/01/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">288</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4689938</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20HOÀNG%20LONG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">289</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4662242</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20HOÀNG%20QUÂN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">290</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691331</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20HOÀNG%20TÙNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">291</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4689969</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20HỒNG%20PHÚC</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">292</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692704</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20HỮU%20BÌNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">293</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692637</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20HỮU%20DŨNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">294</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691323</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20HƯU%20NGÀN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">295</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4683122</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20HỮU%20NGHĨA</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">13/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">296</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690162</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20KHẮC%20DUY</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">297</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691113</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20KIM%20KHOA</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">298</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4652720</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20LỆ%20TÔ%20CHIÊU</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">23/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">299</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691992</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20MẠNH%20CHÍNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">300</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4662331</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20MẠNH%20LỢI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">301</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4689962</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20MINH%20HIẾU</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">302</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690131</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20MINH%20TRƯỜNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">303</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4693197</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20MINH%20TÚ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">304</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691136</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20NGỌC%20ĐÔNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">305</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4718078</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20NGỌC%20GIANG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">306</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661635</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20NGỌC%20HÒA</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">307</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4654577</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20NGỌC%20THẮM</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">308</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4675784</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20PHAN%20LỢI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/11/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">309</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4678958</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20QUANG%20HẢI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">03/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">310</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691306</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20QUANG%20HÒA</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">311</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4663151</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20QUANG%20HUY</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">312</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4663119</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20QUỲNH%20ANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">313</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4695684</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20SƠN%20HÙNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">08/01/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">314</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4643281</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20TÀI%20CƯƠNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">315</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691354</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THÁI%20AN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">316</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691268</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THÀNH%20AN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">317</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4709453</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THANH%20LÂM</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">15/02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">318</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661115</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THANH%20NGA</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">319</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690621</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THÀNH%20SƠN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">320</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690619</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THANH%20TÙNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">321</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4656084</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THẾ%20HẢ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">26/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">322</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4686421</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20ÁI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">20/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">323</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716345</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20ÁNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">06/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">324</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661208</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20BÌNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">325</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661580</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20CHUYÊN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">326</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661126</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20CHUYÊN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">327</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4693380</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20ĐÀM</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">328</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4663175</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20ĐIỂN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">329</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690798</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20DUNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">330</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690206</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20DUNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">331</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4643257</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HÀ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">332</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661080</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HÀ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">333</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4652341</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HẢI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">22/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">334</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4688739</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HẢI%20YẾN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">335</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4679979</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HẢI%20YẾN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">05/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">336</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4654703</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HÁN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">337</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4663012</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HÂN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">338</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4652948</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HỆ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">23/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">339</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690700</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HIÊN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">340</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4697467</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HIẾU</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">15/01/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">341</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4693177</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HOA</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">342</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692845</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HOÀN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">343</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4641283</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HỒNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">09/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">344</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692879</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HỒNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">345</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716371</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HỒNG%20NHUNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">06/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">346</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4662514</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HUỆ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">347</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4662260</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HƯƠNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">348</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692874</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HƯỜNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">349</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691296</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HƯỜNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">350</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4647548</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HÙY</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">18/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">351</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4697456</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HUYỀN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">15/01/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">352</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690207</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HUYỀN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">353</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715631</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HUYỀN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">04/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">354</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4693336</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HUYỀN%20TRANG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">355</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4675774</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20KIM%20PHÚC</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/11/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">356</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661178</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20LAN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">357</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4643313</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20LẤN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">358</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4701819</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20LIÊN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/01/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">359</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715683</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20LINH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">04/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">360</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4689669</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20LINH%20CHI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">26/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">361</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690848</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20MAI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">362</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4644086</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20MINH%20CHANG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">13/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">363</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4662280</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20MINH%20NGUYỆT</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">364</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4683637</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20NA</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">14/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">365</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4662492</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20NỀN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">366</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4662505</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20NGỌC%20ÁNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">367</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4693320</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20NGỌC%20MAI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">368</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4663017</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20NHÀN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">369</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661175</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20NỤ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">370</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4653828</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20PHƯƠNG%20LINH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">24/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">371</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716100</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20PHƯƠNG%20THÚY</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">05/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">372</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715150</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20QUÍ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">02/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">373</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661240</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20QUÝ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">374</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661167</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20QUYÊN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">375</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692032</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20SANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">376</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716267</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20TÀI%20LINH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">06/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">377</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4643235</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20TÂM</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">378</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4643486</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20TÂM</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">379</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4679157</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỂN%20THỊ%20TÂM%20MAI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">03/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">380</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690278</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">381</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4693335</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THANH%20CHINH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">382</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4653826</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THANH%20MAI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">24/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">383</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692467</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THANH%20MƠ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">384</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715630</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THANH%20NGA</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">04/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">385</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4655968</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THANH%20VÂN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">26/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">386</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716229</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THU%20HIỀN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">06/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">387</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716099</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THU%20HƯƠNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">05/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">388</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4693353</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THU%20TRANG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">389</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4663141</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THÚY</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">390</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4663029</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THỦY</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">391</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4663181</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THỦY</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">392</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692942</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THÙY%20LỘC</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">393</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716365</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THÚY%20NGA</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">06/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">394</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4693318</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20TUYẾT</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">395</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692937</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20TÝ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">396</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692909</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20VÂN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">397</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4662346</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20VUI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">398</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685872</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20XUÂN%20HƯƠNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">19/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">399</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4686271</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THIÊN%20LAN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">20/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">400</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691978</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊNH%20HẠNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">401</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691645</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỌ%20CƯỜNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">402</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4662942</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THÙY%20ANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">403</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4662837</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THÙY%20DƯƠNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">404</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690673</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THÙY%20DƯƠNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">405</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691703</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THÚY%20HUYỀN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">406</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4689925</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THÚY%20QUỲNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">407</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690149</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20TIẾN%20ĐẠI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">408</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691112</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20TIẾN%20LONG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">409</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4663153</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20TIẾN%20NAM</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">410</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692624</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20TRỌNG%20THÀNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">411</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4689930</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20TRUNG%20HIẾU</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">412</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691999</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20TRUNG%20PHONG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">413</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661657</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20TRUNG%20THỦY</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">414</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4662321</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20TUẤN%20TÚ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">415</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661136</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20BA</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">416</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4693322</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20BẢY</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">417</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4689039</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20BÌNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">418</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691352</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20CHIẾN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">419</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4662500</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20CHUYÊN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">420</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690277</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20CÔNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">421</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661199</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20DŨNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">422</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691624</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20DUY</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">423</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690440</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20HẢI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">424</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691294</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20HỌC</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">425</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716102</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20HÙNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">05/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">426</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692462</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20HƯƠNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">427</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692933</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20HƯỚNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">428</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691335</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20HÚT</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">429</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690141</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20HUY</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">430</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4680957</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20KHÁNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">07/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">431</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4654706</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20KHÁNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">432</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4663106</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20LẬP</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">433</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715639</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20LỢI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">04/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">434</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691980</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYÊN%20VĂN%20LONG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">435</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692690</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20NGHỊ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">436</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692918</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20PHÁT</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">437</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4693319</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20PHÚC</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">438</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691336</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20QUÂN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">439</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4688929</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20SÁU</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">440</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715634</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20SOÁT</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">04/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">441</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4689654</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20SOÁT</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">26/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">442</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661151</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20SỰ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">443</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690279</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20THI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">444</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692626</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20THI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">445</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692002</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20THỊNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">446</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692946</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20THUÂN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">447</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691655</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20THỰC</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">448</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4654594</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20TRỌNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">449</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4643497</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20TRUNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">450</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691479</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20TRƯỜNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">451</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661206</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20TRƯỜNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">452</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690374</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20TUẤN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">453</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4663122</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20TÙNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">454</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4710603</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20XUÂN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">20/02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">455</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661203</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VIỆT%20HÀ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">456</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692736</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VIẾT%20KIÊN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">457</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690676</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VŨ%20DƯƠNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">458</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715135</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20XUÂN%20CHUNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">02/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">459</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4662831</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20XUÂN%20ĐOÀN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">460</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692930</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20XUÂN%20LUYẾN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">461</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690616</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>ÔNG%20VĂN%20THIỆN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">462</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4652868</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20ÁNH%20SÁNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">23/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">463</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692871</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20HỒNG%20QUÝ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">464</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661193</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20HỒNG%20TÂM</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">465</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691345</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20HUỲNH%20TẤN%20PHÁT</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">466</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4696415</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20LƯƠNG%20BẰNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/01/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">467</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4713941</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20LƯƠNG%20BẰNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">468</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4683498</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20NGỌC%20LINH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">14/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">469</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691317</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20QUANG%20HUY</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">470</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4689967</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20QUANG%20LONG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">471</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4652940</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20QUANG%20LỤA</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">23/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">472</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4675526</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20ANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/11/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">473</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691284</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20BÍCH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">474</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4658740</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20CÁCH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">475</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692028</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20ĐỨC</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">476</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716269</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20DUNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">06/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">477</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661144</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20GIANG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">478</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4649356</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20HIỂN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">20/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">479</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4654705</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20HOẠCH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">480</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691146</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20HUỲNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">481</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692328</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20KHUYÊN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">482</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4655542</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20LÝ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">26/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">483</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692742</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20NGŨ%20LINH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">484</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4688833</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20NGUYỆT%20MINH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">485</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690860</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20QUẾ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">486</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4693468</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20SÂM</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">487</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4686861</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20THANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">21/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">488</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691195</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20THU</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">489</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4643206</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20THU%20NGA</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">490</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661155</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20THU%20TRANG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">491</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691344</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20TRANG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">492</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692695</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20VÂN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">493</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4689952</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20VĂN%20ĐỨC%20ANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">494</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691478</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20VĂN%20DŨNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">495</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4689041</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20VĂN%20KHÁNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">496</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4662861</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHAN%20KHẮC%20VIỆT</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">497</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4655998</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHAN%20THỊ%20CHẮT</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">26/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">498</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692897</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHÙNG%20QUỐC%20NAM</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">499</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690851</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>PHÙNG%20SINH%20MAI</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">500</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691347</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>THẠCH%20CHÍ%20THANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">501</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692622</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>THỪA%20VĂN%20TÚC</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">502</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4689677</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>TIÊU%20THỊ%20MINH%20TRÍ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">26/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">503</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661182</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20CHÍ%20KIÊN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">504</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692631</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20ĐĂNG%20THƯƠNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">505</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692184</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20THỊ%20LIÊN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">506</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716226</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20THỊ%20PHƯƠNG%20ANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">06/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">507</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4698025</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20THỊ%20PHƯƠNG%20THẢO</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">17/01/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">508</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4689908</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20THỊ%20PHƯƠNG%20THẢO</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">509</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4700939</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20THỊ%20SÁNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/01/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">510</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692908</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20THỊ%20THANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">511</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661587</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20THỊ%20THƠM</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">512</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716323</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20THỊ%20THÚY</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">06/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">513</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4658206</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20THỊ%20TUYẾT</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">514</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715646</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20THỊ%20VINH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">04/03/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">515</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661328</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20THỊ%20VŨ%20TUYỀN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">516</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692195</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20VĂN%20ĐẠT</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">517</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4689970</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20VĂN%20ĐỨC</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">518</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4683644</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20VĂN%20THUẬN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">14/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">519</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691326</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20VĂN%20VIỆT</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">520</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690705</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20VIỆT%20ANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">521</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4654612</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>TRỊNH%20THỊ%20BÍCH%20NGỌC</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">522</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692206</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>TRÌNH%20THỊ%20HẠNH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">523</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4712684</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>TRỊNH%20THÙY%20TRANG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">26/02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">524</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692715</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>TRƯƠNG%20CÔNG%20MỲ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">525</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4680492</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>TRƯƠNG%20THỊ%20MINH%20HƯƠNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">06/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">526</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4656111</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>VI%20THỊ%20NHƯ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">26/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">527</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692229</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>VI%20THỊ%20THƠM</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">528</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4693188</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>VÕ%20HUỲNH%20PHƯƠNG%20THẢO</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">529</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4663161</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>VÕ%20THỊ%20NHƯ%20Ý</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">530</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4662338</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>VŨ%20ĐỨC%20HUÂN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">531</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690172</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>VŨ%20ĐỨC%20PHONG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">532</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690155</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>VŨ%20HỒNG%20SƠN</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">533</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691328</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>VŨ%20MINH%20HIẾU</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">534</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4662274</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>VŨ%20MINH%20SÂM</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">535</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691311</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>VŨ%20TÀI%20ĐỨC</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">536</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4693195</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>VŨ%20THỊ%20HUỆ</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">537</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4692916</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>VŨ%20THỊ%20PHƯƠNG</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">538</p> </td> <td%20width="143"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661187</p> </td> <td%20width="221"%20valign="bottom"> <p>VŨ%20VÂN%20ANH</p> </td> <td%20width="172"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31/10/2018</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p>]]></description> </item> <item> <title><![CDATA[Thông%20Báo%20Chấm%20Dứt%20Hợp%20Đồng%20và%20Không%20Ký%20Lại%2007/11/2019]]></title> <link>https://morinda.com/vi-vn/news/7634977/Thông%20Báo%20Chấm%20Dứt%20Hợp%20Đồng%20và%20Không%20Ký%20Lại%2007/11/2019</link> <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 02:54:51 -0700</pubDate> <media:thumbnail url="https://morinda.com/filestores/2q/2qWvssuejRkYYA9yOjEU/MorindaLogo.png" width="140" height="90" ></media:thumbnail> <guid>https://morinda.com/vi-vn/news/7634977/Thông%20Báo%20Chấm%20Dứt%20Hợp%20Đồng%20và%20Không%20Ký%20Lại%2007/11/2019</guid> <description><![CDATA[<p%20align="center"><b>DANH%20SÁCH%20CÁC%20TƯ%20VẤN%20VIÊN%20KHÔNG%20KÝ%20LẠI%20HỢP%20ĐỒNG</b></p> <p%20align="center"><b>CÔNG%20TY%20SẼ%20CHẤM%20DỨT%20VÀ%20THANH%20LÝ%20HỢP%20ĐỒNG%20SAU%2010%20NGÀY%20KỂ%20TỪ%20NGÀY%20THÔNG%20BÁO%20</b></p> <p%20align="center"><b>(KÈM%20THEO%20THÔNG%20BÁO%20NGÀY%2007/11/2019)</b></p> <p%20align="center"><b> </b></p> <table%20cellpadding="0"%20cellspacing="0"%20border="0"%20style="width:%20621px;"> <tbody> <tr> <td%20width="64"> <p%20align="center"><b>STT</b></p> </td> <td%20width="152"> <p%20align="center"><b>MS%20TVV/<br%20/>%20 MS%20HỢP%20ĐỒNG</b></p> </td> <td%20width="225"> <p%20align="center"><b>HỌ%20VÀ%20TÊN%20TƯ%20VẤN%20VIÊN</b></p> </td> <td%20width="180"> <p%20align="center"><b>NGÀY%20KÝ%20HỢP%20ĐỒNG</b></p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">1</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4647690</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>BẰNG%20THU%20HƯƠNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/18/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">2</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4700811</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20DANH%20THẮNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">1/29/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">3</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4683465</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20LÊ%20THU%20THẢO</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/14/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4642413</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20THỊ%20BÍCH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/11/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">5</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685893</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20THỊ%20KIM%20THANH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/19/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">6</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690362</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20THỊ%20THU</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/27/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">7</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4674248</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20THỊ%20TUYẾT</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">11/26/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">8</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715093</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>CAO%20THỊ%20TƯƠI</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">3/2/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">9</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715730</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>CAO%20XUÂN%20HANH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">3/4/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661685</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>ĐẶNG%20CÔNG%20NGỌC</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/31/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">11</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4688644</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>ĐẶNG%20THỊ%20HỒNG%20VÂN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/25/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661755</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>ĐẶNG%20THỊ%20HUYỀN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/31/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">13</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685731</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>ĐẶNG%20THỊ%20NGỌC%20TRÂM</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/19/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">14</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691629</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>ĐẶNG%20THỊ%20TRÂM</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/29/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">15</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4638595</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>ĐÀO%20THỊ%20HỒNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/5/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">16</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4693374</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>ĐÀO%20THỊ%20THU%20HÒA</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/31/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">17</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4642444</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>ĐÀO%20THỊ%20TƯƠI</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/11/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">18</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661728</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>ĐẬU%20THỊ%20MAI</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/31/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">19</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4656651</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>ĐINH%20ĐĂNG%20TUẤN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/27/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">20</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4653860</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20BÁ%20VƯƠNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/24/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">21</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4642431</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20NGỌC%20SƠN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/11/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">22</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685314</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20THỊ%20DUNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/18/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">23</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4669528</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20THỊ%20NGUYÊN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">11/16/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">24</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4647735</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>ĐOÀN%20MINH%20THẢO</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/18/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4638150</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>ĐOÀN%20THỊ%20HÀ</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/4/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">26</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685230</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>DOÃN%20VĂN%20TOAN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/18/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4659890</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>DƯƠNG%20CHÍ%20NGUYỆN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/30/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4487363</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>DƯƠNG%20KIM%20OANH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/4/2017</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4668159</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>DƯƠNG%20THỊ%20LÂN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">11/13/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4660637</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>DƯƠNG%20THỊ%20LIÊN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/30/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685344</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>DƯƠNG%20THỊ%20XUÂN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/18/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">32</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685889</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>DƯƠNG%20THU%20PHƯƠNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/19/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">33</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4693371</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>HÀ%20THỊ%20ÁNH%20THƠ</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/31/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">34</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4489783</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>HÀ%20THỊ%20HẠNH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/12/2017</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">35</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4686364</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>HÀ%20THỊ%20HẠNH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/20/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">36</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4700262</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>HÀ%20VĂN%20KHẤP</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">1/26/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">37</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4674256</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>HỒ%20BÙI%20NHẬT%20LINH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">11/26/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">38</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4659854</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>HỒ%20THỊ%20THU%20THẢO</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/30/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">39</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715729</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20QUỐC%20THỊNH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">3/4/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">40</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685742</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20THỊ%20HỒNG%20HOA</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/19/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">41</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4652878</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20THỊ%20MINH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/23/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">42</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661780</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20THỊ%20NGOÃN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/31/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">43</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4642432</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20THỊ%20NHINH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/11/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">44</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715732</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20THỊ%20NHUNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">3/4/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">45</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4643336</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20THỊ%20THÀO</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">46</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4659727</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20THỊ%20THÚY</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/30/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">47</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4660613</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÃ%20QUANG %20NGỌC</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/30/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">48</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4681850</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LA%20THỊ%20CHÍCH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">49</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690301</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20ANH%20ĐỨC</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/27/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">50</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661887</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20DUY%20VĂN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/31/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">51</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661740</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20GIANG%20NAM</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/31/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">52</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4642437</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20HƯƠNG%20TRANG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/11/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">53</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691611</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20NGỌC%20THẮNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/29/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">54</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4683466</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20NGUYÊN%20TÙNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/14/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">55</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4660649</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20QUANG%20ĐẠO</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/30/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">56</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4665420</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20BẮC</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">11/6/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">57</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4672579</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20BÍCH%20HƯỜNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">11/22/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">58</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4697472</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20HẰNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">1/15/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">59</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715065</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THI%20HOA</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">3/2/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">60</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4670707</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20HOA</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">11/19/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">61</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4653869</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20HÒA</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/24/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">62</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4665402</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20HỒNG%20GẤM</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">11/6/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">63</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685331</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20HỒNG%20NHUNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/18/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">64</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4714738</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20HƯƠNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">3/1/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">65</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4714747</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20HƯỜNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">3/1/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">66</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4714774</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20LIÊN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">3/1/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">67</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4688771</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20NGA</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/25/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">68</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4714818</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20NGA</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">3/1/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">69</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690445</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20NGA</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/27/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">70</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4686595</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20NGỌC</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/20/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">71</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4698544</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20NHUNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">1/19/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">72</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715087</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20OANH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">3/2/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">73</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661770</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20PHƯỢNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/31/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">74</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661700</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20THANH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/31/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">75</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690836</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20THANH%20HUYỀN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/28/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">76</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4680467</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20THU%20HƯƠNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/6/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">77</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715068</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20THÚY</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">3/2/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">78</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4652841</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20TUYẾN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/23/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">79</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4688772</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THU%20HUYỀN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/25/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">80</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685184</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THÚY%20LAN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/18/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">81</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661747</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20VĂN%20CHẤT</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/31/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">82</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4637392</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20VĂN%20ĐÀM</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/2/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">83</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4694645</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20VĂN%20DŨNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">1/4/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">84</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4654328</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20VĂN%20SÂM</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/25/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">85</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661876</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20VĂN%20THU</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/31/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">86</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4714817</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20VIẾT%20HÙNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">3/1/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">87</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4683459</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20VIÊT%20THANH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/14/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">88</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4682281</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LƯƠNG%20THỊ%20HƯƠNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/11/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">89</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4669519</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LƯU%20THỊ%20THẮM</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">11/16/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">90</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661829</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>LÝ%20THỊ%20MỸ%20CHÂU</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/31/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">91</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4655880</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGÔ%20HẢI%20NAM</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/26/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">92</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4377891</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGÔ%20NGỌC%20TÀI</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">2/22/2017</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">93</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4669517</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGÔ%20THỊ%20CHANH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">11/16/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">94</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685340</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGÔ%20THỊ%20HƯỜNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/18/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">95</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4649343</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGÔ%20THỊ%20THÙY</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/20/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">96</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691662</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGÔ%20THÙY%20LINH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/29/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">97</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4660187</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN %20THỊ%20VÉ</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/30/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">98</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4660632</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20BÍCH%20PHƯƠNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/30/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">99</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4651914</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20ĐÌNH%20QUÝ</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/22/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">100</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4659816</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20ĐÌNH%20TUYẾN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/30/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">101</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4658203</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20ĐỨC%20MẪN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/29/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">102</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685442</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20ĐỨC%20VINH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/18/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">103</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4696412</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20DUY%20TIỆP</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">1/10/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">104</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">1998555</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20GIA%20PHÚ</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">11/1/2013</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">105</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4697997</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20HẢI%20TỊNH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">1/17/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">106</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661731</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20HỮU%20KHANH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/31/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">107</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4659870</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20HUY%20HOÀNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/30/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">108</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685313</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20LAN%20ANH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/18/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">109</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4660661</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20MẠNH%20HÀ</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/30/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">110</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715140</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20MẠNH%20HÙNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">3/2/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">111</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4487370</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20MẠNH%20TRƯỜNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/4/2017</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">112</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715731</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20MẠNH%20TUẤN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">3/4/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">113</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4654502</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20MINH%20DUNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/25/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">114</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4683464</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỂN%20MINH%20PHƯƠNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/14/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">115</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4660608</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20NGỌC%20DANH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/30/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">116</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4660686</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20NGỌC%20ĐẠT</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/30/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">117</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4653865</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20NGỌC%20SƠN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/24/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">118</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4691633</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20PHI%20TÚ</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/29/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">119</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4700795</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20PHÓNG%20SỰ</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">1/29/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">120</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4686645</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20QUỲNH%20HẠNH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/20/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">121</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4714688</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THANH%20CƯỜNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">3/1/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">122</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4639102</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THANH%20SƠN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/6/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">123</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685336</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20ÁNH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/18/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">124</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685894</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20BÍCH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/19/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">125</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4544395</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20ĐÔNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4/20/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">126</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715126</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20DUNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">3/2/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">127</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690304</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20DUNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/27/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">128</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4639951</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HẰNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/8/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">129</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4671970</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HẠNH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">11/21/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">130</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4649376</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HẠNH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/20/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">131</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690201</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HẠNH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/27/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">132</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4575600</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HIÊN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">6/18/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">133</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685725</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HIỀN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/19/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">134</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4714762</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HIỀN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">3/1/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">135</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690356</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HIỀN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/27/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">136</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715459</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HOA</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">3/4/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">137</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4679441</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HÒA</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/4/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">138</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685154</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HỒNG%20VÂN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/18/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">139</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4710608</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HƯỜNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">2/20/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">140</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715127</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HUYỀN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">3/2/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">141</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690310</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỂN%20THỊ%20HUYỀN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/27/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">142</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4592992</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20KIM%20HOA</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">7/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">143</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661842</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20KIM%20LƯƠNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/31/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">144</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685147</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20LAN%20PHƯƠNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/18/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">145</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690325</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20LỆ</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/27/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">146</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690350</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20LIỆU</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/27/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">147</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685320</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20LĨNH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/18/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">148</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4658240</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20MAI</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/29/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">149</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4642445</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20MẬN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/11/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">150</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4686592</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20NĂM</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/20/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">151</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4714811</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20NGA</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">3/1/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">152</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690361</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20NGA</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/27/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">153</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4573039</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20NGỌC%20ANH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">6/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">154</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4645182</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20NGỌC%20BÍCH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/15/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">155</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4511770</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20NHUNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">1/31/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">156</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4642420</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20PHA</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/11/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">157</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4368599</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20PHẤN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">1/4/2017</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">158</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4637300</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20PHƯƠNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/2/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">159</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4659936</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20TẸO</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/30/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">160</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4660677</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THANH%20TÂM</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/30/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">161</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4670873</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THẠO</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">11/19/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">162</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4647538</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THỌ</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/18/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">163</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4647732</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THU</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/18/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">164</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685149</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THU%20HÀ</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/18/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">165</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4642426</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THU%20HƯƠNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/11/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">166</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690473</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THÚY</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/27/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">167</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4659875</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20TRANG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/30/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">168</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685186</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20TUYÊN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/18/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">169</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4668164</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20TUYẾT%20LIỄU</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">11/13/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">170</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715134</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20VÂN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">3/2/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">171</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690833</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20XUÂN%20HẰNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/28/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">172</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4658235</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20YÊN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/29/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">173</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4643343</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20YẾN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">174</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4671214</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20TRÍ%20LẠC</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">11/20/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">175</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685168</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20TRÍ%20TUỆ</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/18/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">176</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4712278</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20TRỌNG%20NHÂN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">2/25/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">177</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690475</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20CƯỜNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/27/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">178</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4652635</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20DÂN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/23/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">179</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4666966</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20THÊM</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">11/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">180</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4683548</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20TOÀN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/14/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">181</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4668166</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20VIÊN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">11/13/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">182</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661893</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20VIỄN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/31/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">183</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4714734</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VIẾT%20HÙNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">3/1/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">184</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4653840</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20XUÂN%20GIANG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/24/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">185</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4715154</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20XUÂN%20HÙNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">3/2/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">186</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690800</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20ÁNH%20THU</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/28/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">187</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4652885</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20ĐÌNH%20VINH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/23/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">188</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685868</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20ĐỨC%20ANH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/19/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">189</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4693376</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20ĐỨC%20TUYÊN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/31/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">190</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4651982</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20HÙNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/22/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">191</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4714692</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20MINH%20MẪN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">3/1/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">192</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690204</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20MỸ%20HUYỀN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/27/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">193</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4710706</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20BÍCH%20HẢI</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">2/20/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">194</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685156</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20HIỀN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/18/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">195</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4643527</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20HỒNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">196</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4652853</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20HỒNG%20THỊNH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/23/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">197</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4687053</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20LỆ</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/21/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">198</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4659897</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20MAI</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/30/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">199</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4671838</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20OANH</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">11/21/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">200</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4716673</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20THANH%20HUYỀN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">3/7/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">201</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4681945</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20THÙY%20VÂN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">202</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4694639</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20TUYẾT%20THU</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">1/4/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">203</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661786</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20YẾN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/31/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">204</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685175</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>PHAN%20THÙY%20DUNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/18/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">205</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4598231</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>PHÙNG%20NHƯ%20TƯỚC</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">7/24/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">206</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685877</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>PHÙNG%20THỊ%20HÒA</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/19/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">207</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4648822</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>TẠ%20NGỌC%20SƠN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/19/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">208</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685162</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>TẦN%20THỊ%20MAI</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/18/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">209</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4714684</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20ĐỨC%20TRUNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">3/1/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">210</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4713856</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20LÊ%20THÔNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">2/28/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">211</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4685891</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20THỊ%20SAO%20SEN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12/19/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">212</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4637261</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20VĂN%20NGHĨA</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/2/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">213</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4661832</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>TRỊNH%20THỊ%20KIM%20LIÊN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/31/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">214</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4659819</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>TRỊNH%20THỊ%20PHƯỢNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/30/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">215</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4659908</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>TRỊNH%20THU%20HẰNG</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/30/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">216</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4647267</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>TRỊNH%20VIỆT%20TUẤN</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/17/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="64"%20valign="bottom"> <p%20align="center">217</p> </td> <td%20width="152"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4652975</p> </td> <td%20width="225"%20valign="bottom"> <p>TRƯƠNG%20THỊ%20MINH%20HOA</p> </td> <td%20width="180"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10/23/2018</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p>]]></description> </item> <item> <title><![CDATA[Danh%20Sách%20TVV%20Chấm%20Dứt%20HĐ%20T.8%20&%209/2019]]></title> <link>https://morinda.com/vi-vn/news/7607063/Danh%20Sách%20TVV%20Chấm%20Dứt%20HĐ%20T.8%20&%209/2019</link> <pubDate>Tue, 15 Oct 2019 01:43:41 -0600</pubDate> <media:thumbnail url="https://morinda.com/filestores/2B/2B1EWhNfjYfaTzicJYOS/Morinda_alt_thumb500.png" width="140" height="90" ></media:thumbnail> <guid>https://morinda.com/vi-vn/news/7607063/Danh%20Sách%20TVV%20Chấm%20Dứt%20HĐ%20T.8%20&%209/2019</guid> <description><![CDATA[<table%20border="0"%20cellpadding="0"%20cellspacing="0"%20style="width:%20597px;"> <tbody> <tr> <td%20colspan="4"%20width="597"%20valign="bottom"> <p%20align="center"><b>CÔNG%20TY%20TNHH%20MORINDA%20VIỆT%20NAM</b></p> </td> </tr> <tr> <td%20colspan="4"%20width="597"%20valign="bottom"> <p%20align="center"><b>DANH%20SÁCH%20NGƯỜI%20THAM%20GIA%20BHĐC%20CHẤM%20DỨT%20HĐ%20BHĐC%20TRONG%20THÁNG%2008%20&%2009/2019</b></p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"></td> <td%20width="263"%20valign="bottom"></td> <td%20width="119"%20valign="bottom"></td> <td%20width="169"%20valign="bottom"></td> </tr> <tr> <td%20width="47"> <p%20align="center"><b>STT</b></p> </td> <td%20width="263"> <p%20align="center"><b>HỌ%20VÀ%20TÊN</b></p> </td> <td%20width="119"> <p%20align="center"><b>MS%20HĐ/%20SỐ%20THẺ%20TV</b></p> </td> <td%20width="169"> <p%20align="center"><b>GHI%20CHÚ</b></p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">1</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20THƯ</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4429566</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">2</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20HỒNG%20THẮNG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4429583</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">3</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>VŨ%20KHÁNH%20TUỆ</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4429592</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20MINH%20LỆ</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4383557</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">5</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>TRỊNH%20THỊ%20VÂN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4432813</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">6</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>HÀ%20KẾ%20TUẤN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4432828</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">7</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>ÂU%20THỊ%20NGÂN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4428023</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">8</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20BÍCH%20LIÊN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4653399</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">9</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20KIM%20CHI</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4642312</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">10</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20QUỐC%20TRUNG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4640769</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">11</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THÚY%20HÀ</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4596919</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">12</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>PHAN%20QUANG%20TUYẾN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4596926</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">13</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>ĐINH%20THỊ%20KIM%20THÚY</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4598255</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">14</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>TẠ%20THỊ%20THU%20BÌNH</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4598376</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">15</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>CHU%20THANH%20HÀ</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4601747</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">16</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20TÚ%20ANH</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4601748</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">17</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>ĐOÀN%20THỊ%20HẢI%20YẾN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4601751</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">18</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20TRẦN%20LÂM</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4595019</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">19</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20BÁ%20KHƯƠNG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4595059</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">20</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20PHONG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4593476</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">21</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>VŨ%20THỊ%20MÝ</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4593482</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">22</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20XUÂN%20PHƯƠNG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4595066</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">23</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>ĐẶNG%20THỊ%20LOAN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4601757</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">24</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THỊNH</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4601887</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">25</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>CAO%20MẠNH%20LINH</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4601913</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">26</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20TUẤN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4601919</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">27</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20TRUNG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4601969</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">28</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HÀ</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4601970</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">29</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20NGỌC%20CẢNH</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4601973</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">30</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20VĂN%20THẠCH</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4601999</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">31</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20THỊ%20THANH%20HÀ</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4602501</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">32</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20QUÝ</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4602636</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">33</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>ĐINH%20CÔNG%20NAM</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4602923</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">34</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20VĂN%20KHƯƠNG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4602930</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">35</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>PHÙNG%20THỊ%20KIM%20HÒA</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4602941</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">36</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>TRỊNH%20THỊ%20TIẾN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4602964</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">37</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>LƯƠNG%20THỊ%20HOA</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4602975</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">38</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20HỒNG%20THẮM</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4603018</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">39</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20THU%20MINH</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4595672</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">40</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>VŨ%20THỊ%20PHƯƠNG%20YẾN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4594450</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">41</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20QUỐC%20CƯỜNG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4594579</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">42</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>ĐINH%20THỊ%20CHIẾN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4594582</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">43</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>CAO%20ĐỨC%20HẠNH</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4594584</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">44</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>LUÂN%20MẠNH%20HÙNG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4594597</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">45</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>ĐINH%20THỊ%20HIỀN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4600533</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">46</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HỒNG%20THỦY</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4600559</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">47</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20TƠ</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4600561</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">48</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20THỊ%20TUYẾT</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4600565</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">49</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20CHỜ</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4600581</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">50</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20ĐỨC%20ANH</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4600583</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">51</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20HỮU%20BẰNG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4600590</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">52</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>HÀ%20KIỀU%20CHINH</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4600595</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">53</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>ĐINH%20HỮU%20HIỂU</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4600596</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">54</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20HẢI%20NAM</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4600598</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">55</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THANH</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4600600</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">56</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20LỆ</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4598630</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">57</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20PHẠM%20TUÂN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4600599</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">58</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>VŨ%20NGỌC%20KHÔI</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4598784</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">59</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>VŨ%20NGỌC%20HUỆ</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4598787</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">60</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THẾ%20TRUNG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4603347</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">61</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20LONG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4593326</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">62</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20MINH%20THU</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4593333</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">63</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20SÁCH%20TÙNG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4600198</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">64</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20THỊ%20MINH</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4601782</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">65</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>HÀ%20VĂN%20THÂN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4601788</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">66</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20THỊ%20VƯỢNG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4601792</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">67</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20VĂN%20PHÚC</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4601869</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">68</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>HÀ%20THỊ%20TIM</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4601872</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">69</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>LƯƠNG%20THỊ%20THUẬN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4601877</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">70</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20BÍCH%20NGỌC</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4601888</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">71</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THANH%20THỦY</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4601920</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">72</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20VĂN%20SẺ</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4601933</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">73</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>BÙI%20THỊ%20VIỆT%20HƯƠNG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4592460</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">74</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20THẢNH</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4592503</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">75</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>LƯƠNG%20HẢI%20LONG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4592505</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">76</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>VŨ%20THỊ%20BÍCH%20VÂN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4599591</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">77</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>TẠ%20MINH%20NGỌC</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4599592</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">78</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20NGỌC%20VIỆT</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4599597</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">79</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20BÍCH%20THỦY</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4599601</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">80</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20HỒNG%20NHUNG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4603449</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">81</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20HUỲNH</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4603451</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">82</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20THỊ%20HUYỀN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4603486</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">83</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20PHƯƠNG%20LIÊN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4603488</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">84</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>TRỊNH%20THU%20HÀ</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4592951</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">85</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20TUYẾT%20MAI</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4592957</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">86</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20VĂN%20CHUYÊN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4627108</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">87</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20NHUỆ</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4592969</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">88</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20LINH%20HIẾU</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4592973</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">89</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20GẤM</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4592974</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">90</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20SƠN%20LÂM</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4592975</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">91</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20TIẾN%20THỂ</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4593725</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">92</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THANH%20HẢI</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4593630</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">93</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20THÀNH</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4593632</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">94</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20NGỌC%20YẾN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4593633</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">95</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20VIỆT</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4593640</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">96</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20THẾ%20NHA</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4593645</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">97</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>CAO%20BÍCH%20HỒNG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4593650</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">98</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THU%20HIỀN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4593664</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">99</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20LAN%20HƯƠNG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4593665</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">100</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20XUÂN%20TRUNG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4593674</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">101</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20HỒNG%20QUANG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4593681</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">102</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>HOÀNG%20THỊ%20TÍNH</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4593691</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">103</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VIỆT%20HẢI</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4593696</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">104</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20TOẢN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4593702</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">105</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>LƯƠNG%20NGỌC%20XUÂN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4602461</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">106</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20NGỌC%20SƠN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4602468</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">107</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>DOÃN%20VĂN%20MẠNH</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4602470</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">108</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20THỊ%20LAN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4602486</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">109</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20DUY%20THỨC</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4602490</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">110</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20HỢI</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4602500</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">111</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THANH%20NHÀN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4429574</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">112</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20THỊ%20THANH%20THÚY</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4383555</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">113</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>LƯƠNG%20HẢI%20LINH</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4412391</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">114</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20NGỌC%20LAN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4412399</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">115</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THANH%20SÂM</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4637027</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">116</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20VĂN%20NGỌC</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4637028</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">117</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THÁI%20HOÀNG%20GIANG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4678178</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">118</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THANH%20XUÂN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4690179</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">119</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20KHƯƠNG%20THỤY</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4637031</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">120</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HẰNG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4651974</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">121</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>HÀ%20THỊ%20NỘI</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4475359</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">122</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THÚY%20HẠNH</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4603835</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">123</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>LÃ%20TRẦN%20VĂN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4603843</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">124</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20THỊ%20HÀ</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4474973</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">125</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20ĐÌNH%20LIỆU</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4598301</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">126</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HỒNG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4595691</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">127</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20ANH</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4600234</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">128</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THỊ%20HOÀI</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4603000</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">129</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>PHAN%20THỊ%20THANH</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4603015</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">130</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20SƠN%20HẢI</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4602991</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">131</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20HÓA</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4596738</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">132</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20THỊ%20THƠM</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4596739</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">133</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20BẢO%20MINH%20HOÀNG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4596741</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">134</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>ĐINH%20NHO%20HẬU</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4598282</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">135</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>ĐINH%20TUẤN%20ANH</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4598283</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">136</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>ĐÀO%20XUÂN%20TỪ</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4598375</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">137</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>PHAN%20NGUYÊN%20HẠNH</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4598257</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">138</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THÙY%20LƯƠNG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4598264</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">139</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>ĐINH%20THỊ%20THƯƠNG%20THƯƠNG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4598272</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">140</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>PHAN%20THI%20MAI%20LINH</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4432585</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">141</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20ĐỨC%20MẪN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4593422</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">142</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20NGỌC%20QUÝ</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4596663</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">143</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>HÀ%20VĂN%20MAI</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4602644</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">144</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>PHAN%20THI%20MAI%20LINH</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4432585</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">145</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20ĐỨC%20MẪN</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4593422</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">146</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20NGỌC%20QUÝ</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4596663</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">147</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>HÀ%20VĂN%20MAI</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4602644</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">148</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NÔNG%20THỊ%20KIỀU%20HOA</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4607337</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">149</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>ĐẶNG%20ĐỨC%20THẮNG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4607339</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">150</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20THỊ%20NHẬT%20NAM</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4616051</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">151</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20THÚY%20NGA</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4651983</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">152</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20DƯ</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4652977</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">153</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>PHẠM%20THANH%20KHOA</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4679944</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">154</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>ĐỖ%20THỊ%20MINH%20HÀ</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4727466</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">155</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20HỮU%20ĐỊNH</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4727468</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">156</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>TRẦN%20THỊ%20LÀI</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4609238</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">157</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>LÊ%20TIẾN%20DŨNG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4610935</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">158</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>NGUYỄN%20TUẤN%20TRINH</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4613619</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">159</p> </td> <td%20width="263"%20valign="bottom"> <p>DƯƠNG%20ĐÌNH%20PHƯỢNG</p> </td> <td%20width="119"%20valign="bottom"> <p%20align="center">4613626</p> </td> <td%20width="169"%20valign="bottom"> <p%20align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">160</p> </td> <td%20width="263"> <p>TRƯƠNG%20THI%20KIM%20LOAN</p> </td> <td%20width="119"> <p%20align="center">4332138</p> </td> <td%20width="169"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">161</p> </td> <td%20width="263"> <p>NGUYỄN%20QUỲNH%20NGÂN</p> </td> <td%20width="119"> <p%20align="center">4380628</p> </td> <td%20width="169"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">162</p> </td> <td%20width="263"> <p>LÊ%20MINH%20ĐỨC</p> </td> <td%20width="119"> <p%20align="center">4611788</p> </td> <td%20width="169"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">163</p> </td> <td%20width="263"> <p>NGUYỄN%20TRỌNG%20QUYỀN</p> </td> <td%20width="119"> <p%20align="center">4611799</p> </td> <td%20width="169"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">164</p> </td> <td%20width="263"> <p>TRẦN%20THỊ%20TÀI</p> </td> <td%20width="119"> <p%20align="center">4618337</p> </td> <td%20width="169"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">165</p> </td> <td%20width="263"> <p>NGÔ%20ĐẠI%20TÁM</p> </td> <td%20width="119"> <p%20align="center">4612922</p> </td> <td%20width="169"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">166</p> </td> <td%20width="263"> <p>LÃ%20ĐỨC%20HÒA</p> </td> <td%20width="119"> <p%20align="center">4612983</p> </td> <td%20width="169"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">167</p> </td> <td%20width="263"> <p>NGÔ%20THỊ%20THÙY%20DƯƠNG</p> </td> <td%20width="119"> <p%20align="center">4733525</p> </td> <td%20width="169"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">168</p> </td> <td%20width="263"> <p>NGÔ%20VĂN%20HIẾU</p> </td> <td%20width="119"> <p%20align="center">4733226</p> </td> <td%20width="169"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">169</p> </td> <td%20width="263"> <p>ĐỖ%20BÁ%20VƯƠNG</p> </td> <td%20width="119"> <p%20align="center">4733521</p> </td> <td%20width="169"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">170</p> </td> <td%20width="263"> <p>LÊ%20NGỌC%20DŨNG</p> </td> <td%20width="119"> <p%20align="center">4726525</p> </td> <td%20width="169"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">171</p> </td> <td%20width="263"> <p>ĐỖ%20THÚY%20QUỲNH</p> </td> <td%20width="119"> <p%20align="center">4726552</p> </td> <td%20width="169"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">172</p> </td> <td%20width="263"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20BÌNH</p> </td> <td%20width="119"> <p%20align="center">4726607</p> </td> <td%20width="169"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td%20width="47"%20valign="bottom"> <p%20align="center">173</p> </td> <td%20width="263"> <p>NGÔ%20KHÁNH%20HIỆP</p> </td> <td%20width="119"> <p%20align="center">4475256</p> </td> <td%20width="169"> <p> </p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p>]]></description> </item> <item> <title><![CDATA[Danh%20Sách%20Đào%20Tạo%20Viên%202019]]></title> <link>https://morinda.com/vi-vn/news/7543285/Danh%20Sách%20Đào%20Tạo%20Viên%202019</link> <pubDate>Mon, 02 Sep 2019 22:38:11 -0600</pubDate> <media:thumbnail url="https://morinda.com/filestores/lo/lopS75kAQTzy58UByUVI/MorindaLogo.png" width="140" height="90" ></media:thumbnail> <guid>https://morinda.com/vi-vn/news/7543285/Danh%20Sách%20Đào%20Tạo%20Viên%202019</guid> <description><![CDATA[<p%20align="center"><strong>CÔNG%20TY%20TNHH%20MORINDA%20VIỆT%20NAM</strong></p> <p%20align="center"><strong>DANH%20SÁCH%20NHÀ%20PHÂN%20PHỐI%20ĐÃ%20THAM%20GIA%20VÀ%20HOÀN%20THÀNH%20</strong></p> <p%20align="center"><strong>KHÓA%20ĐÀO%20TẠO%20KIẾN%20THỨC%20PHÁP%20LUẬT%20VỀ%20BÁN%20HÀNG%20ĐA%20CẤP</strong></p> <p%20align="center"><strong>CẬP%20NHẬT%20CHO%20ĐẾN%20NGÀY%2030/08/2019</strong></p> <table%20style="width:%20676px;"%20cellpadding="0"%20cellspacing="0"%20border="0"> <tbody> <tr> <td%20rowspan="2"%20width="43"> <p%20align="center"><strong>STT</strong></p> </td> <td%20rowspan="2"%20width="192"> <p%20align="center"><strong>Họ%20và%20%20%20Tên</strong></p> </td> <td%20colspan="2"%20width="312"> <p%20align="center"><strong>Chứng%20%20%20nhận%20hoàn%20thành%20khóa%20đào%20tạo%20kiến%20thức%20pháp%20luật%20về%20bán%20hàng%20đa%20cấp</strong></p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center"><strong>Ngày%20%20%20được%20chỉ%20định%20làm%20đào%20tạo%20viên</strong></p> </td> </tr> <tr> <td%20width="150"> <p%20align="center"><strong>Số</strong></p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center"><strong>Ngày%20%20%20cấp</strong></p> </td> <td%20width="130"></td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">1</p> </td> <td%20width="192"> <p>Nguyễn%20Thị%20Hạnh</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">01/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">2</p> </td> <td%20width="192"> <p>Nguyễn%20Thùy%20Linh</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">02/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">3</p> </td> <td%20width="192"> <p>Nguyễn%20Thị%20Thu%20Hoa</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">03/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">4</p> </td> <td%20width="192"> <p>Đỗ%20Thùy%20Dung</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">04/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">5</p> </td> <td%20width="192"> <p>Nguyễn%20Thị%20Hoàng%20My</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">05/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">6</p> </td> <td%20width="192"> <p>Kiều%20Thị%20Kim%20Phượng</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">06/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">7</p> </td> <td%20width="192"> <p>Vũ%20Thị%20Thu%20Kích</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">08/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">8</p> </td> <td%20width="192"> <p>Trần%20Thị%20Dung</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">13/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">9</p> </td> <td%20width="192"> <p>Trần%20Thị%20Hoài%20Nam</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">16/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">10</p> </td> <td%20width="192"> <p>Đỗ%20Thị%20Thủy</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">18/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">11</p> </td> <td%20width="192"> <p>Nhiếp%20Thị%20Thanh</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">20/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">12</p> </td> <td%20width="192"> <p>Đặng%20Thị%20Kim%20Phượng</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">23/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">13</p> </td> <td%20width="192"> <p>Nguyễn%20Ngọc%20Dương</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">24/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">14</p> </td> <td%20width="192"> <p>Đỗ%20Thị%20Kim%20Tuyến</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">28/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">15</p> </td> <td%20width="192"> <p>Trịnh%20Thị%20Vân</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">29/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">16</p> </td> <td%20width="192"> <p>Nguyễn%20Thị%20Thanh%20Nhàn</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">33/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">17</p> </td> <td%20width="192"> <p>Vũ%20Ngọc%20Khôi</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">35/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">18</p> </td> <td%20width="192"> <p>Phạm%20Thị%20Nguyệt%20Loan</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">31/ICT-CN-K22</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">03/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">19</p> </td> <td%20width="192"> <p>Phùng%20Thị%20Thanh%20Thủy</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">32/ICT-CN-K22</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">03/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">20</p> </td> <td%20width="192"> <p>Nguyễn%20Hữu%20Dũng</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">33/ICT-CN-K22</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">03/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">21</p> </td> <td%20width="192"> <p>Phan%20Thi%20Kim%20Oanh</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">34/ICT-CN-K22</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">03/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">22</p> </td> <td%20width="192"> <p>Nguyễn%20Thị%20Phấn</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">07/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">23</p> </td> <td%20width="192"> <p>Hoàng%20Thị%20Vy</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">09/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">24</p> </td> <td%20width="192"> <p>Đinh%20Quốc%20Uy</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">10/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">25</p> </td> <td%20width="192"> <p>Đinh%20Thị%20Thảo</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">11/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">26</p> </td> <td%20width="192"> <p>Nguyễn%20Đình%20Chi</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">12/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">27</p> </td> <td%20width="192"> <p>Lê%20Thị%20Quỳ</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">14/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">28</p> </td> <td%20width="192"> <p>Lê%20Thị%20Hường</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">15/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">29</p> </td> <td%20width="192"> <p>Trần%20Thị%20Hòa</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">17/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">30</p> </td> <td%20width="192"> <p>Nguyễn%20Duy%20Phương</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">19/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">31</p> </td> <td%20width="192"> <p>Nhiếp%20Thị%20Thanh</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">20/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">32</p> </td> <td%20width="192"> <p>Vũ%20Thị%20Như%20Hà</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">21/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">33</p> </td> <td%20width="192"> <p>Nguyễn%20Thị%20Lương</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">22/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">34</p> </td> <td%20width="192"> <p>Lương%20Anh%20Tuấn</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">25/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">35</p> </td> <td%20width="192"> <p>Hoàng%20Thị%20Huê</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">26/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">36</p> </td> <td%20width="192"> <p>Kiều%20Thị%20Liên</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">27/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">37</p> </td> <td%20width="192"> <p>Đỗ%20Thị%20Thanh%20Thúy</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">30/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">38</p> </td> <td%20width="192"> <p>Đỗ%20Thị%20Thúy%20Vân</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">31/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">39</p> </td> <td%20width="192"> <p>Bùi%20Thị%20Thúy%20Hằng</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">32/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> <tr> <td%20width="43"> <p%20align="center">40</p> </td> <td%20width="192"> <p>Lê%20Minh%20Phương</p> </td> <td%20width="150"> <p%20align="center">34/ICT-CN-K21</p> </td> <td%20width="162"> <p%20align="center">02/05/2019</p> </td> <td%20width="130"> <p%20align="center">Chưa%20được</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <br%20/>]]></description> </item> <item> <title><![CDATA[Danh%20Sách%20TVV%20Kết%20Thúc%20HĐ%20T.6%20&%207/2019]]></title> <link>https://morinda.com/vi-vn/news/7518229/Danh%20Sách%20TVV%20Kết%20Thúc%20HĐ%20T.6%20&%207/2019</link> <pubDate>Thu, 22 Aug 2019 22:38:08 -0600</pubDate> <media:thumbnail url="https://morinda.com/filestores/bl/blwgvNsqPbPP0FF2NyFz/MorindaLogo.png" width="140" height="90" ></media:thumbnail> <guid>https://morinda.com/vi-vn/news/7518229/Danh%20Sách%20TVV%20Kết%20Thúc%20HĐ%20T.6%20&%207/2019</guid> <description><![CDATA[<p>.%20<a%20href="https://morinda.com/filestores/bl/blwgvNsqPbPP0FF2NyFz/DS_TVV_chamdut_HD_June_2019.pdf">Danh%20Sách%20TVV%20Kết%20Thúc%20HĐ%20T.6/2019</a></p> <p>.%20<a%20href="https://morinda.com/filestores/bl/blwgvNsqPbPP0FF2NyFz/DS_TVV_chamdut_HD_July_2019.pdf">Danh%20Sách%20TVV%20Kết%20Thúc%20HĐ%20T.7/2019</a></p>]]></description> </item> <item> <title><![CDATA[Thông%20Báo]]></title> <link>https://morinda.com/vi-vn/news/6957441/Thông%20Báo</link> <pubDate>Thu, 20 Jun 2019 00:44:17 -0600</pubDate> <media:thumbnail url="https://morinda.com/filestores/f5/f5NE3jFzBTraTKLtMTsP/Morinda_alt_thumb500.png" width="140" height="90" ></media:thumbnail> <guid>https://morinda.com/vi-vn/news/6957441/Thông%20Báo</guid> <description><![CDATA[<p>Vui%20lòng%20nhắp%20vào%20đây%20để%20xem:%20<a%20href="https://morinda.com/filestores/f5/f5NE3jFzBTraTKLtMTsP/TVV_KTHD_03-05_19.xlsx">DANH%20SÁCH%20TVV%20CHẤM%20DỨT%20HỢP ĐỒNG%20THÁNG%203-5%202019</a></p> <p> </p>]]></description> </item> <item> <title><![CDATA[Chương%20Trình%20Cổ%20Phiếu]]></title> <link>https://morinda.com/vi-vn/news/6818350/Chương%20Trình%20Cổ%20Phiếu</link> <pubDate>Tue, 04 Jun 2019 02:23:31 -0600</pubDate> <media:thumbnail url="https://morinda.com/filestores/Lo/LotvwKkBY4sxciw9oDC4/Morinda_alt_thumb500.png" width="140" height="90" ></media:thumbnail> <guid>https://morinda.com/vi-vn/news/6818350/Chương%20Trình%20Cổ%20Phiếu</guid> <description><![CDATA[<p%20align="center"><span%20style="font-size:%20large;"><strong>Chương%20Trình%20Thưởng%20Cổ%20Phiếu%20-%20Làm%20Thế%20Nào%20Để...</strong></span></p> <p><span%20style="font-size:%20small;">Từ%20khi%20công%20bố%20Chương%20Trình%20Thưởng%20Cổ%20Phiếu%20và%20áp%20dụng%20cho%20cả%20Ngọc%20Bích,%20chúng%20tôi%20nhận%20thấy%20nhiều%20việc%20vời%20từ%20các%20phân%20phối%20viên%20năng%20động%20của%20chúng%20tôi.%20Các%20bạn%20đã%20làm%20việc%20rất%20chăm%20chỉ%20để%20tận%20hưởng%20chương%20trình%20tuyệt%20vời%20này.</span></p> <p><img%20width="50%"%20style="float:%20left;%20margin-left:%2012px;%20margin-right:%2012px;"%20title="Stockincentive"%20alt="Stockincentive"%20src="https://morinda.com/filestores/Lo/LotvwKkBY4sxciw9oDC4/Stock%20Incentive%20Program.jpg"%20/></p> <p><span%20style="font-size:%20small;">Tháng%206/2019%20là%20tháng%20cuối%20cùng%20để%20đạt%20đánh%20giá%20cho%20Ngọc%20Bích%20và%20là%20tháng%20cuối%20để%20nhận%20cổ%20phần%20gấp%20đôi%20thông%20qua%20Chương%20trình%20Thưởng%20Cổ%20Phiếu%20truyền%20thống%20của%20chúng%20tôi.%20Đây%20là%20cơ%20hội%20thú%20vị%20để%20mỗi%20TVV%20trở%20thành%20đồng%20sở%20hữu%20tại%20New%20Age.</span></p> <span%20style="font-size:%20small;">%20</span> <p><span%20style="font-size:%20small;">Để%20đạt%20đánh%20giá%20của%20Chương%20trình%20Thưởng%20Cổ%20Phiếu%20cho%20Ngọc%20Bích:%20TVV%20cần%20bảo%20trợ%20ba%20TVV%20mới%20đạt%20Năng%20Động%20CAS%20Tháng%202/2019,%20tăng%20doanh%20số%20đạt%20đánh%20giá%20Tháng%2012%20của%20bạn%20(QV6%20Cá%20Nhân)%20lên%204,800%20qua%206%20tầng%20đầu%20tiên%20của%20bạn%20và%20bạn%20phải%20có%20thêm%203%20San%20hô%20được%20bảo%20trợ%20cá%20nhân%20so%20với%20Tháng%2012%20.%20Duy%20trì%20doanh%20số%20đó%20trong%203%20tháng%20của%205%20tháng%20tiếp%20theo%20và%20bạn%20sẽ%20đạt%20đánh%20giá%20để%20nhận%20100%20cổ%20phiếu%20của%20cổ%20phần%20NBEV!%20Nếu%20bạn%20không%20chắc%20chắn%20làm%20thế%20nào%20để%20thực%20hiện%20điều%20đó,%20đây%20là%20ba%20cách%20dễ%20dàng%20để%20giúp%20bạn%20đạt%20được%20mục%20tiêu%20đó.</span></p> <span%20style="font-size:%20small;"></span> <p><span%20style="font-size:%20small;">1-     %20Đăng%20ký%20đối%20tác%20kinh%20doanh%20mới%20với%20Bộ%20Kinh%20Doanh%20mới%20để%20nhận%20khoản%20thưởng%20100$!</span></p> <span%20style="font-size:%20small;"></span> <p><span%20style="font-size:%20small;">2-     %20Tập%20trung%20vào%20các%20thương%20hiệu%20khác%20nhau%20như%20dòng%20sản%20phẩm%20chăm%20sóc%20da%20mới%20'NHANCED%20CBD%20và%20TeMana%20của%20chúng%20tôi%20để%20giúp%20bạn%20tiếp%20cận%20nhiều%20khách%20hàng%20và%20thu%20hút%20nhiều%20người%20hơn.%20Điều%20này%20cũng%20sẽ%20giúp%20khách%20hàng%20hiện%20tại%20của%20bạn%20thử%20sản%20phẩm%20mới%20và%20mua%20thêm%20sản%20phẩm.</span></p> <span%20style="font-size:%20small;">%20</span> <p><span%20style="font-size:%20small;">3%20Giúp%20cấp%20dưới%20tận%20dụng%20240%20+%20Thành%20Viên%20Thân%20Thiết%20của%20chúng%20tôi%20và%20những%20quyền%20lợi%20như%20khoản%20thưởng%20dành%20cho%20doanh%20số%20đạt%20đánh%20giá.</span></p> <span%20style="font-size:%20small;"></span> <p><span%20style="font-size:%20small;">Quan%20trọng%20hơn%20hết%20là,%20nếu%20bạn%20đang%20làm%20việc%20và%20nhắm%20đến%20mục%20tiêu%20này,%20hãy%20gọi%20cho%20chúng%20tôi%20để%20chúng%20tôi%20giúp%20bạn%20đạt%20được%20nó.%20Gọi%20cho%20bộ%20phận%20Kinh%20Doanh%20của%20chúng%20tôi%20và%20làm%20việc%20với%20họ%20để%20kiểm%20tra%20doanh%20số%20bạn%20đạt%20được.%20Có%20thể%20bạn%20đã%20đi%20đến%20rất%20gần%20mục%20tiêu%20rồi!</span></p> <span%20style="font-size:%20small;">%20</span> <p><span%20style="font-size:%20small;">Nhấp%20vào%20<a%20href="https://morinda.com/en-us/news/6805767/stock-option-program">đây</a>%20để%20tìm%20hiểu%20thêm%20về%20Chương%20Thưởng%20Cổ%20Phiếu%20và%20vào%20<a%20href="https://morinda.com/en-us/news/6616233/morinda-announces-an-expansion-of-the-new-age-beverage-stock-incentive-program-to-now-include-all-jade-level-ipcs">đây</a>%20để%20tìm%20hiểu%20về%20việc%20Mở%20Rộng%20cho%20Ngọc%20Bích.</span></p>]]></description> </item> <item> <title><![CDATA[Nghị%20Định%2040]]></title> <link>https://morinda.com/vi-vn/news/6817296/Nghị%20Định%2040</link> <pubDate>Tue, 04 Jun 2019 00:51:18 -0600</pubDate> <media:thumbnail url="https://morinda.com/filestores/F2/F236P9AXun2RDSBCFJM8/ND40_thumb.PNG" width="140" height="90" ></media:thumbnail> <guid>https://morinda.com/vi-vn/news/6817296/Nghị%20Định%2040</guid> <description><![CDATA[<img%20width="100%"%20title="ND40"%20alt="ND40"%20src="https://morinda.com/filestores/F2/F236P9AXun2RDSBCFJM8/TB_ND40-page-001.jpg"%20/>]]></description> </item> <item> <title><![CDATA[Danh%20Sách%20TVV%20Chấm%20Dứt%20Hợp%20Đồng%20năm%202019%20(T1,%20T2)]]></title> <link>https://morinda.com/vi-vn/news/6680716/Danh%20Sách%20TVV%20Chấm%20Dứt%20Hợp%20Đồng%20năm%202019%20(T1,%20T2)</link> <pubDate>Fri, 08 Mar 2019 22:23:49 -0700</pubDate> <media:thumbnail url="https://morinda.com/filestores/YY/YYcO3yBJ9MEJ4aN8bh4c/MorindaLogo.png" width="140" height="90" ></media:thumbnail> <guid>https://morinda.com/vi-vn/news/6680716/Danh%20Sách%20TVV%20Chấm%20Dứt%20Hợp%20Đồng%20năm%202019%20(T1,%20T2)</guid> <description><![CDATA[<p> </p> <p> </p> <table%20border="0"%20cellpadding="0"%20cellspacing="0"%20style="width:%20835px;"> <tbody> <tr> <td%20width="35"> <p%20align="center"><b>STT</b></p> </td> <td%20width="156"> <p%20align="center"><b>HỌ%20VÀ%20TÊN</b></p> </td> <td%20width="71"> <p%20align="center"><b>NGÀY%20SINH</b></p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p%20align="center"><b>ĐỊA%20CHỈ</b></p> </td> <td%20width="83"> <p%20align="center"><b>CMND/%20CCCD</b></p> </td> <td%20width="64"> <p%20align="center"><b>MS%20HĐ</b></p> </td> <td%20width="65"> <p%20align="center"><b>SỐ%20THẺ%20TV</b></p> </td> <td%20width="73"> <p%20align="center"><b>ĐIỆN%20THOẠI</b></p> </td> <td%20width="73"> <p%20align="center"><b>Tình%20trạng%20hoạt%20động</b></p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">1</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LƯƠNG%20VĂN%20ĐỆ</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">18/12/1955</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>79%20LÝ%20NAM%20ĐẾ,,Q.%20HOÀN%20%20%20KIẾM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>011700726</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4397199</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.01/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">2</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20HIỆP</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">25/10/1981</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>THÔN%20ĐỒNG%20DẦU,%20XÃ%20DỤC%20%20%20TÚ,,H.%20ĐÔNG%20ANH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>001081003149</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4493822</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.01/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">3</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20KÍCH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">30/10/1974</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>THÔN%20HOÀNG,%20X.%20LẠC%20%20%20ĐẠO,,H.%20VĂN%20LÂM,HƯNG%20YÊN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>145327399</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4489253</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.01/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">4</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NHIẾP%20THỊ%20THANH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">09/11/1963</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>89C%20LÝ%20NAM%20ĐẾ,,Q.%20HOÀN%20%20%20KIẾM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>012124438</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4397203</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.01/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">5</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>PHẠM%20THỊ%20CHANH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">05/05/1970</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%2048,%20TỔ%205,%20P.%20PHƯƠNG%20%20%20LIÊN,,Q.%20ĐỐNG%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>132160685</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4503730</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.01/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">6</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>PHẠM%20THU%20HÀ</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">06/02/1986</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>THÔN%20THƯỢNG%20TIẾT,%20X.%20%20%20MỸ%20ĐỨC,,H.%20MỸ%20ĐỨC,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>02518600408</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4492158</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.01/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">7</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>TRẦN%20VĂN%20DUNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">04/04/1967</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%2014,%20TỔ%2023,%20P.%20NGÃ%20%20%20TƯ%20SỞ,,Q.%20ĐỐNG%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>082323145</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4503729</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.01/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">8</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THU%20HỒNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">11/1/1982</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="215"> <p>P.%20412%20A1,%20GIẢNG%20VÕ,%20%20%20,Q.%20BA%20ĐÌNHHÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>001182011124</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4680119</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.01/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">9</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>BÙI%20ĐÌNH%20MƯỜI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">26/12/1994</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%2037,%20TỔ%2011,%20PHƯỜNG%20%20%20GIA%20THUỴ,,Q.%20LONG%20BIÊN,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>152050387</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511769</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">10</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>BÙI%20THỊ%20THU%20HIỀN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">04/08/1977</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%20145,%20PHỐ%20ĐỘI%20CẤN,%20%20%20PHƯỜNG%20ĐỘI%20CẤN,,Q.%20BA%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>011938859</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512370</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">11</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>ĐỖ%20QUANG%20TUẤN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">15/08/1984</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>T5,%20PHƯƠNG%20LIÊN,,Q.%20%20%20ĐỐNG%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>060672349</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4510570</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">12</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>ĐỖ%20THỊ%20MINH%20NGUYỆT</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">18/08/1949</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%204,%20ĐỊNH%20CÔNG,,Q.%20%20%20HOÀNG%20MAI,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>060334410</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4510573</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">13</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>ĐỖ%20THỊ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">07/05/1957</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>NGÕ%20515%20HOÀNG%20HOA%20%20%20THÁM,%20PHƯỜNG%20VĨNH%20PHÚC,,Q.%20BA%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>010060927</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512291</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">14</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>ĐOÀN%20NGỌC%20MINH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">19/05/1988</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%2035,%20TỔ%2011,%20PHƯỜNG%20%20%20GIA%20THUỴ,,Q.%20LONG%20BIÊN,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>031583849</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511771</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">15</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>GIANG%20THỊ%20HỒNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">29/06/1958</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>14 %20TỔ%2016%20ĐÔNG%20ANH,,H.%20GIA%20LÂM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>160105218</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4510594</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">16</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>HÀ%20THỊ%20THANH%20HƯƠNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">19/12/1984</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%207,%20XÃ%20NINH%20%20%20HIỆP,,H.%20GIA%20LÂM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>034184000618</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511810</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">17</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>HOÀNG%20ĐỨC%20TRƯỜNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">01/01/1965</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%207,%20XÃ%20NINH%20%20%20HIỆP,,H.%20GIA%20LÂM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>011044457</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511777</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">18</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>HOÀNG%20KHÁNH%20LINH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">18/03/1998</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%205,%20CỤM%208,%20XÃ%20HÁT%20%20%20MÔN,,H.%20PHÚC%20THỌ,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>001198004633</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512136</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">19</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>HOÀNG%20THỊ%20THANH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">01/01/1935</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%2031%20NGÁCH%20596/1%20%20%20HOÀNG%20HOA%20THÁM,%20PHƯỜNG%20BƯỞI,,Q.%20TÂY%20HỒ,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>033135000163</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511858</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">20</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>HOÀNG%20THỊ%20YẾN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">19/06/1995</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%20DÂU,%20XÃ%20PHÙ%20%20%20ĐỔNG,,H.%20GIA%20LÂM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>013140787</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511862</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">21</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>HOÀNG%20THUỲ%20DƯƠNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">17/10/1998</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>76A9,%20MAI%20HƯƠNG,%20BẠCH%20%20%20MAI,,Q.%20HAI%20BÀ%20TRƯNG,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>001198002881</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512264</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">22</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LÊ%20HỒNG%20LÂN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">01/01/1936</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%203,%20NGÕ%2033,%20PHƯỜNG%20%20%20VĨNH%20PHÚC,,Q.%20BA%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>010139670</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512258</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">23</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LÊ%20THANH%20THƯ</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">22/06/1998</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>THÔN%20PHÚ%20DIỄN,%20XÃ%20HỮU%20%20%20HOÀ,,H.%20THANH%20TRÌ,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>001198007197</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512174</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">24</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LÊ%20THỊ%20MẬN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">22/09/1991</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>6%20NGÁCH%2042/138%20LÊ%20%20%20TRỌNG%20TẤN,,Q.%20THANH%20XUÂN,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>151816724</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4506329</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">25</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LÒ%20THỊ%20HỒNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">20/04/1996</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>TỔ%202,%20PHƯỜNG%20HẠ%20%20%20ĐÌNH,,Q.%20THANH%20XUÂN,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>040484443</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4510870</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">26</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LƯU%20CÔNG%20PHÚ</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">10/04/1951</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>18/43%20NGUYỄN%20%20%20KHUYẾN,,TP.%20NAM%20ĐỊNH,NAM%20ĐỊNH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>161420366</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4510588</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">27</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGÔ%20TUẤN%20ANH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">03/08/1995</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%206,%20XÃ%20NINH%20%20%20HIỆP,,H.%20GIA%20LÂM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>013140753</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511871</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">28</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20CAO%20CƯỜNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">25/08/1980</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>AN%20THÀNH,%20SĨ%20%20%20THÀNH,,TP.%20VĨNH%20LONG,VĨNH%20LONG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>331275930</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512129</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">29</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20ĐỨC%20HÙNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">02/01/1956</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>TỔ%203,%20PHƯỜNG%20QUAN%20%20%20HOA,,Q.%20CẦU%20GIẤY,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>010460898</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511851</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">30</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20ĐỨC%20HÙNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">16/05/1955</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>K80C,%20PHƯỜNG%20CỐNG%20%20%20VỊ,,Q.%20BA%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>012247635</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512373</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">31</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20GIA%20MẠNH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">01/01/1975</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%204,%20XÃ%20NINH%20%20%20HIỆP,,H.%20GIA%20LÂM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>001075011188</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511849</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">32</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20HẢI%20YẾN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">14/12/1980</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>KHỐI%209,%20PHƯỜNG%20NGHĨA%20%20%20ĐÔ,,Q.%20CẦU%20GIẤY,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>011964384</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512238</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">33</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20LAN%20PHƯƠNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">25/08/1998</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>THÔN%20HẠ,%20ĐÔNG%20DƯ,,H.%20%20%20GIA%20LÂM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>013506820</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512276</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">34</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20PHÚ%20MỸ</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">01/07/1998</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÃ%20KIM%20LAN,,H.%20GIA%20%20%20LÂM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>013506340</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512261</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">35</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20BÍCH%20NGỌC</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">12/02/1959</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>PHƯỜNG%20PHỐ%20HUẾ,,Q.%20HAI%20%20%20BÀ%20TRƯNG,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>010084325</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512281</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">36</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20CHUNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">12/06/1971</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>X%206, %20ĐỊNH%20CÔNG,,Q.%20HOÀNG%20MAI,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>131016487</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511267</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">37</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20ĐIỆP</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">02/01/2013</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>THÔN%20MAI%20HIÊN,%20XÃ%20MAI%20%20%20LÂM,,H.%20GIA%20LÂM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>011213832</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511859</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">38</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HÀ</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">22/03/1996</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%20ĐÌNH,%20XÃ%20ĐÔNG%20%20%20PHƯƠNG%20YÊN,,H.%20CHƯƠNG%20MỸ,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>017391606</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4510882</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">39</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HẢI%20YẾN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">22/03/1992</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%207,%20XÃ%20NINH%20%20%20HIỆP,,H.%20GIA%20LÂM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>125418940</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511788</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">40</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HỒNG%20THỊNH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">22/09/1973</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%207,%20ĐỊNH%20CÔNG,,Q.%20%20%20HOÀNG%20MAI,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>011887904</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511288</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">41</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20KIỀU%20MÂY</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">20/07/1998</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>16/6%20HÀ%20TRÌ%201,%20PHƯỜNG%20%20%20HÀ%20CẦU,,Q.%20HÀ%20ĐÔNG,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>017357490</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511864</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">42</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20LAN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">17/04/1996</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%20BÃI,%20XÃ%20ĐÔNG%20%20%20PHƯƠNG%20YÊN,,H.%20CHƯƠNG%20MỸ,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>017391608</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4510880</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">43</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20MAI%20ANH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">27/03/1996</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%20TRẠI,%20PHƯỜNG%20ĐỊNH%20%20%20CÔNG,,Q.%20HOÀNG%20MAI,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>152120533</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4510889</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">44</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20NGỌC%20ANH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">03/05/1984</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>8%20THỤC%20GIÁN,%20THỤC%20%20%20KHÊ,,Q.%20HẢI%20CHÂU,ĐÀ%20NẴNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>201533403</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512127</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">45</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20QUỲNH%20TRANG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">20/10/1995</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%204,%20XÃ%20NINH%20%20%20HIỆP,,H.%20GIA%20LÂM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>013140344</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511853</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">46</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THU%20TRANG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">15/04/1985</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%20552,%20NGÕ%20VĂN%20%20%20CHƯƠNG,,Q.%20ĐỐNG%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>012322971</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512384</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">47</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THƯƠNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">13/02/1994</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>THÔN%20THƯỢNG,%20PHƯỜNG%20%20%20ĐỊNH%20CÔNG,,Q.%20HOÀNG%20MAI,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>152050370</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4510873</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">48</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20TIỆP</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">26/01/1998</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>TỔ%2016,%20YÊN%20NGHĨA,,Q.%20%20%20HÀ%20ĐÔNG,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>017357074</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512273</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">49</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THUỲ%20LINH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">15/06/1998</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>9A%20LÊ%20QUÝ%20ĐÔN,%20BẠCH%20%20%20ĐẰNG,,Q.%20HAI%20BÀ%20TRƯNG,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>013510205</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512270</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">50</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20TRÀ%20MY</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">17/08/1990</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%2073%20HÀNG%20ĐIẾU,%20%20%20PHƯỜNG%20CỬA%20ĐÔNG,,Q.%20HOÀN%20KIẾM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>012680743</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512144</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">51</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20TRẦN%20QUỲNH%20%20%20HƯƠNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">25/10/1997</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>TT%20HỌC%20VIỆN%20CTQG,%20%20%20NGHĨA%20TÂN,,Q.%20CẦU%20GIẤY,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>001197009963</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512285</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">52</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20TUẤN%20DŨNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">15/04/1984</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>147A%20ĐỐC%20NGỮ,,Q.%20BA%20%20%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>031194654</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4506303</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">53</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20HIỀN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">30/09/1949</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>TỔ%2011,%20KHƯƠNG%20%20%20TRUNG,,Q.%20THANH%20XUÂN,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>060483355</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4510567</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">54</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20NHIẾP</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">03/08/1944</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>166%20TRẦN%20BÍCH%20SAN,,TP.%20%20%20NAM%20ĐỊNH,NAM%20ĐỊNH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>162626745</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4510600</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">55</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20XUÂN%20THÀNH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">15/12/1983</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>TINH%20AN%20ĐÔNG,,TP.%20%20%20QUẢNG%20NGÃI,QUẢNG%20NGÃI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>212233399</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512112</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">56</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>THẠCH%20VĂN%20NAM</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">18/03/1994</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%203,%20XÃ%20NINH%20%20%20HIỆP,,H.%20GIA%20LÂM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>001094002866</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511869</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">57</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>VŨ%20HỒNG%20HOA</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">12/12/1976</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%203,%20ĐƯỜNG%20NGUYỄN%20%20%20CÔNG%20HOAN,,Q.%20BA%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>011733148</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4508518</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">58</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>VŨ%20KIM%20HÀ</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">21/04/1998</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%205,%20ĐỊNH%20CÔNG,,Q.%20%20%20HOÀNG%20MAI,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>013507042</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512282</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">59</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>VŨ%20THỊ%20THU%20HƯƠNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">03/08/1973</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%204,%20ĐỊNH%20CÔNG,,Q.%20%20%20HOÀNG%20MAI,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>135524700</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511244</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">60</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>VŨ%20THU%20THỦY</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">21/08/1979</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>TẬP%20THỂ%20301,%20PHỐ%20ĐỘI%20%20%20CẤN,%20P.%20LIỄU%20GIAI,,Q.%20BA%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>011904184</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4508534</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p>]]></description> </item> </channel> </rss>