<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" > <channel> <title><![CDATA[gononi Main Feed]]></title> <link>https://morinda.com/news/rss?cp%3Dvietnam%26k%3DgoNoni%2520Main%2520Feed%26lp%3Dvietnamese</link> <description><![CDATA[<html />]]></description> <item> <title><![CDATA[Thông%20Báo]]></title> <link>https://morinda.com/vi-vn/news/6957441/Thông%20Báo</link> <pubDate>Thu, 20 Jun 2019 00:44:17 -0600</pubDate> <media:thumbnail url="https://morinda.com/filestores/f5/f5NE3jFzBTraTKLtMTsP/Morinda_alt_thumb500.png" width="140" height="90" ></media:thumbnail> <guid>https://morinda.com/vi-vn/news/6957441/Thông%20Báo</guid> <description><![CDATA[<p>Vui%20lòng%20nhắp%20vào%20đây%20để%20xem:%20<a%20href="https://morinda.com/filestores/f5/f5NE3jFzBTraTKLtMTsP/TVV_KTHD_03-05_19.xlsx">DANH%20SÁCH%20TVV%20CHẤM%20DỨT%20HỢP ĐỒNG%20THÁNG%203-5%202019</a></p> <p> </p>]]></description> </item> <item> <title><![CDATA[Chương%20Trình%20Cổ%20Phiếu]]></title> <link>https://morinda.com/vi-vn/news/6818350/Chương%20Trình%20Cổ%20Phiếu</link> <pubDate>Tue, 04 Jun 2019 02:23:31 -0600</pubDate> <media:thumbnail url="https://morinda.com/filestores/Lo/LotvwKkBY4sxciw9oDC4/Morinda_alt_thumb500.png" width="140" height="90" ></media:thumbnail> <guid>https://morinda.com/vi-vn/news/6818350/Chương%20Trình%20Cổ%20Phiếu</guid> <description><![CDATA[<p%20align="center"><span%20style="font-size:%20large;"><strong>Chương%20Trình%20Thưởng%20Cổ%20Phiếu%20-%20Làm%20Thế%20Nào%20Để...</strong></span></p> <p><span%20style="font-size:%20small;">Từ%20khi%20công%20bố%20Chương%20Trình%20Thưởng%20Cổ%20Phiếu%20và%20áp%20dụng%20cho%20cả%20Ngọc%20Bích,%20chúng%20tôi%20nhận%20thấy%20nhiều%20việc%20vời%20từ%20các%20phân%20phối%20viên%20năng%20động%20của%20chúng%20tôi.%20Các%20bạn%20đã%20làm%20việc%20rất%20chăm%20chỉ%20để%20tận%20hưởng%20chương%20trình%20tuyệt%20vời%20này.</span></p> <p><img%20width="50%"%20style="float:%20left;%20margin-left:%2012px;%20margin-right:%2012px;"%20title="Stockincentive"%20alt="Stockincentive"%20src="https://morinda.com/filestores/Lo/LotvwKkBY4sxciw9oDC4/Stock%20Incentive%20Program.jpg"%20/></p> <p><span%20style="font-size:%20small;">Tháng%206/2019%20là%20tháng%20cuối%20cùng%20để%20đạt%20đánh%20giá%20cho%20Ngọc%20Bích%20và%20là%20tháng%20cuối%20để%20nhận%20cổ%20phần%20gấp%20đôi%20thông%20qua%20Chương%20trình%20Thưởng%20Cổ%20Phiếu%20truyền%20thống%20của%20chúng%20tôi.%20Đây%20là%20cơ%20hội%20thú%20vị%20để%20mỗi%20TVV%20trở%20thành%20đồng%20sở%20hữu%20tại%20New%20Age.</span></p> <span%20style="font-size:%20small;">%20</span> <p><span%20style="font-size:%20small;">Để%20đạt%20đánh%20giá%20của%20Chương%20trình%20Thưởng%20Cổ%20Phiếu%20cho%20Ngọc%20Bích:%20TVV%20cần%20bảo%20trợ%20ba%20TVV%20mới%20đạt%20Năng%20Động%20CAS%20Tháng%202/2019,%20tăng%20doanh%20số%20đạt%20đánh%20giá%20Tháng%2012%20của%20bạn%20(QV6%20Cá%20Nhân)%20lên%204,800%20qua%206%20tầng%20đầu%20tiên%20của%20bạn%20và%20bạn%20phải%20có%20thêm%203%20San%20hô%20được%20bảo%20trợ%20cá%20nhân%20so%20với%20Tháng%2012%20.%20Duy%20trì%20doanh%20số%20đó%20trong%203%20tháng%20của%205%20tháng%20tiếp%20theo%20và%20bạn%20sẽ%20đạt%20đánh%20giá%20để%20nhận%20100%20cổ%20phiếu%20của%20cổ%20phần%20NBEV!%20Nếu%20bạn%20không%20chắc%20chắn%20làm%20thế%20nào%20để%20thực%20hiện%20điều%20đó,%20đây%20là%20ba%20cách%20dễ%20dàng%20để%20giúp%20bạn%20đạt%20được%20mục%20tiêu%20đó.</span></p> <span%20style="font-size:%20small;"></span> <p><span%20style="font-size:%20small;">1-     %20Đăng%20ký%20đối%20tác%20kinh%20doanh%20mới%20với%20Bộ%20Kinh%20Doanh%20mới%20để%20nhận%20khoản%20thưởng%20100$!</span></p> <span%20style="font-size:%20small;"></span> <p><span%20style="font-size:%20small;">2-     %20Tập%20trung%20vào%20các%20thương%20hiệu%20khác%20nhau%20như%20dòng%20sản%20phẩm%20chăm%20sóc%20da%20mới%20'NHANCED%20CBD%20và%20TeMana%20của%20chúng%20tôi%20để%20giúp%20bạn%20tiếp%20cận%20nhiều%20khách%20hàng%20và%20thu%20hút%20nhiều%20người%20hơn.%20Điều%20này%20cũng%20sẽ%20giúp%20khách%20hàng%20hiện%20tại%20của%20bạn%20thử%20sản%20phẩm%20mới%20và%20mua%20thêm%20sản%20phẩm.</span></p> <span%20style="font-size:%20small;">%20</span> <p><span%20style="font-size:%20small;">3%20Giúp%20cấp%20dưới%20tận%20dụng%20240%20+%20Thành%20Viên%20Thân%20Thiết%20của%20chúng%20tôi%20và%20những%20quyền%20lợi%20như%20khoản%20thưởng%20dành%20cho%20doanh%20số%20đạt%20đánh%20giá.</span></p> <span%20style="font-size:%20small;"></span> <p><span%20style="font-size:%20small;">Quan%20trọng%20hơn%20hết%20là,%20nếu%20bạn%20đang%20làm%20việc%20và%20nhắm%20đến%20mục%20tiêu%20này,%20hãy%20gọi%20cho%20chúng%20tôi%20để%20chúng%20tôi%20giúp%20bạn%20đạt%20được%20nó.%20Gọi%20cho%20bộ%20phận%20Kinh%20Doanh%20của%20chúng%20tôi%20và%20làm%20việc%20với%20họ%20để%20kiểm%20tra%20doanh%20số%20bạn%20đạt%20được.%20Có%20thể%20bạn%20đã%20đi%20đến%20rất%20gần%20mục%20tiêu%20rồi!</span></p> <span%20style="font-size:%20small;">%20</span> <p><span%20style="font-size:%20small;">Nhấp%20vào%20<a%20href="https://morinda.com/en-us/news/6805767/stock-option-program">đây</a>%20để%20tìm%20hiểu%20thêm%20về%20Chương%20Thưởng%20Cổ%20Phiếu%20và%20vào%20<a%20href="https://morinda.com/en-us/news/6616233/morinda-announces-an-expansion-of-the-new-age-beverage-stock-incentive-program-to-now-include-all-jade-level-ipcs">đây</a>%20để%20tìm%20hiểu%20về%20việc%20Mở%20Rộng%20cho%20Ngọc%20Bích.</span></p>]]></description> </item> <item> <title><![CDATA[Nghị%20Định%2040]]></title> <link>https://morinda.com/vi-vn/news/6817296/Nghị%20Định%2040</link> <pubDate>Tue, 04 Jun 2019 00:51:18 -0600</pubDate> <media:thumbnail url="https://morinda.com/filestores/F2/F236P9AXun2RDSBCFJM8/ND40_thumb.PNG" width="140" height="90" ></media:thumbnail> <guid>https://morinda.com/vi-vn/news/6817296/Nghị%20Định%2040</guid> <description><![CDATA[<img%20width="100%"%20title="ND40"%20alt="ND40"%20src="https://morinda.com/filestores/F2/F236P9AXun2RDSBCFJM8/TB_ND40-page-001.jpg"%20/>]]></description> </item> <item> <title><![CDATA[Danh%20Sách%20TVV%20Chấm%20Dứt%20Hợp%20Đồng%20năm%202019%20(T1,%20T2)]]></title> <link>https://morinda.com/vi-vn/news/6680716/Danh%20Sách%20TVV%20Chấm%20Dứt%20Hợp%20Đồng%20năm%202019%20(T1,%20T2)</link> <pubDate>Fri, 08 Mar 2019 22:23:49 -0700</pubDate> <media:thumbnail url="https://morinda.com/filestores/YY/YYcO3yBJ9MEJ4aN8bh4c/MorindaLogo.png" width="140" height="90" ></media:thumbnail> <guid>https://morinda.com/vi-vn/news/6680716/Danh%20Sách%20TVV%20Chấm%20Dứt%20Hợp%20Đồng%20năm%202019%20(T1,%20T2)</guid> <description><![CDATA[<p> </p> <p> </p> <table%20border="0"%20cellpadding="0"%20cellspacing="0"%20style="width:%20835px;"> <tbody> <tr> <td%20width="35"> <p%20align="center"><b>STT</b></p> </td> <td%20width="156"> <p%20align="center"><b>HỌ%20VÀ%20TÊN</b></p> </td> <td%20width="71"> <p%20align="center"><b>NGÀY%20SINH</b></p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p%20align="center"><b>ĐỊA%20CHỈ</b></p> </td> <td%20width="83"> <p%20align="center"><b>CMND/%20CCCD</b></p> </td> <td%20width="64"> <p%20align="center"><b>MS%20HĐ</b></p> </td> <td%20width="65"> <p%20align="center"><b>SỐ%20THẺ%20TV</b></p> </td> <td%20width="73"> <p%20align="center"><b>ĐIỆN%20THOẠI</b></p> </td> <td%20width="73"> <p%20align="center"><b>Tình%20trạng%20hoạt%20động</b></p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">1</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LƯƠNG%20VĂN%20ĐỆ</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">18/12/1955</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>79%20LÝ%20NAM%20ĐẾ,,Q.%20HOÀN%20%20%20KIẾM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>011700726</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4397199</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.01/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">2</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20HIỆP</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">25/10/1981</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>THÔN%20ĐỒNG%20DẦU,%20XÃ%20DỤC%20%20%20TÚ,,H.%20ĐÔNG%20ANH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>001081003149</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4493822</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.01/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">3</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20KÍCH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">30/10/1974</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>THÔN%20HOÀNG,%20X.%20LẠC%20%20%20ĐẠO,,H.%20VĂN%20LÂM,HƯNG%20YÊN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>145327399</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4489253</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.01/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">4</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NHIẾP%20THỊ%20THANH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">09/11/1963</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>89C%20LÝ%20NAM%20ĐẾ,,Q.%20HOÀN%20%20%20KIẾM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>012124438</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4397203</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.01/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">5</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>PHẠM%20THỊ%20CHANH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">05/05/1970</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%2048,%20TỔ%205,%20P.%20PHƯƠNG%20%20%20LIÊN,,Q.%20ĐỐNG%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>132160685</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4503730</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.01/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">6</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>PHẠM%20THU%20HÀ</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">06/02/1986</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>THÔN%20THƯỢNG%20TIẾT,%20X.%20%20%20MỸ%20ĐỨC,,H.%20MỸ%20ĐỨC,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>02518600408</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4492158</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.01/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">7</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>TRẦN%20VĂN%20DUNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">04/04/1967</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%2014,%20TỔ%2023,%20P.%20NGÃ%20%20%20TƯ%20SỞ,,Q.%20ĐỐNG%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>082323145</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4503729</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.01/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">8</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THU%20HỒNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">11/1/1982</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="215"> <p>P.%20412%20A1,%20GIẢNG%20VÕ,%20%20%20,Q.%20BA%20ĐÌNHHÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>001182011124</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4680119</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.01/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">9</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>BÙI%20ĐÌNH%20MƯỜI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">26/12/1994</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%2037,%20TỔ%2011,%20PHƯỜNG%20%20%20GIA%20THUỴ,,Q.%20LONG%20BIÊN,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>152050387</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511769</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">10</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>BÙI%20THỊ%20THU%20HIỀN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">04/08/1977</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%20145,%20PHỐ%20ĐỘI%20CẤN,%20%20%20PHƯỜNG%20ĐỘI%20CẤN,,Q.%20BA%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>011938859</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512370</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">11</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>ĐỖ%20QUANG%20TUẤN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">15/08/1984</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>T5,%20PHƯƠNG%20LIÊN,,Q.%20%20%20ĐỐNG%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>060672349</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4510570</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">12</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>ĐỖ%20THỊ%20MINH%20NGUYỆT</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">18/08/1949</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%204,%20ĐỊNH%20CÔNG,,Q.%20%20%20HOÀNG%20MAI,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>060334410</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4510573</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">13</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>ĐỖ%20THỊ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">07/05/1957</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>NGÕ%20515%20HOÀNG%20HOA%20%20%20THÁM,%20PHƯỜNG%20VĨNH%20PHÚC,,Q.%20BA%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>010060927</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512291</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">14</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>ĐOÀN%20NGỌC%20MINH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">19/05/1988</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%2035,%20TỔ%2011,%20PHƯỜNG%20%20%20GIA%20THUỴ,,Q.%20LONG%20BIÊN,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>031583849</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511771</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">15</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>GIANG%20THỊ%20HỒNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">29/06/1958</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>14 %20TỔ%2016%20ĐÔNG%20ANH,,H.%20GIA%20LÂM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>160105218</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4510594</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">16</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>HÀ%20THỊ%20THANH%20HƯƠNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">19/12/1984</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%207,%20XÃ%20NINH%20%20%20HIỆP,,H.%20GIA%20LÂM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>034184000618</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511810</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">17</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>HOÀNG%20ĐỨC%20TRƯỜNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">01/01/1965</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%207,%20XÃ%20NINH%20%20%20HIỆP,,H.%20GIA%20LÂM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>011044457</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511777</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">18</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>HOÀNG%20KHÁNH%20LINH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">18/03/1998</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%205,%20CỤM%208,%20XÃ%20HÁT%20%20%20MÔN,,H.%20PHÚC%20THỌ,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>001198004633</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512136</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">19</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>HOÀNG%20THỊ%20THANH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">01/01/1935</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%2031%20NGÁCH%20596/1%20%20%20HOÀNG%20HOA%20THÁM,%20PHƯỜNG%20BƯỞI,,Q.%20TÂY%20HỒ,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>033135000163</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511858</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">20</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>HOÀNG%20THỊ%20YẾN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">19/06/1995</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%20DÂU,%20XÃ%20PHÙ%20%20%20ĐỔNG,,H.%20GIA%20LÂM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>013140787</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511862</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">21</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>HOÀNG%20THUỲ%20DƯƠNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">17/10/1998</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>76A9,%20MAI%20HƯƠNG,%20BẠCH%20%20%20MAI,,Q.%20HAI%20BÀ%20TRƯNG,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>001198002881</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512264</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">22</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LÊ%20HỒNG%20LÂN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">01/01/1936</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%203,%20NGÕ%2033,%20PHƯỜNG%20%20%20VĨNH%20PHÚC,,Q.%20BA%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>010139670</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512258</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">23</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LÊ%20THANH%20THƯ</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">22/06/1998</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>THÔN%20PHÚ%20DIỄN,%20XÃ%20HỮU%20%20%20HOÀ,,H.%20THANH%20TRÌ,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>001198007197</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512174</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">24</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LÊ%20THỊ%20MẬN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">22/09/1991</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>6%20NGÁCH%2042/138%20LÊ%20%20%20TRỌNG%20TẤN,,Q.%20THANH%20XUÂN,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>151816724</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4506329</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">25</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LÒ%20THỊ%20HỒNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">20/04/1996</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>TỔ%202,%20PHƯỜNG%20HẠ%20%20%20ĐÌNH,,Q.%20THANH%20XUÂN,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>040484443</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4510870</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">26</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LƯU%20CÔNG%20PHÚ</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">10/04/1951</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>18/43%20NGUYỄN%20%20%20KHUYẾN,,TP.%20NAM%20ĐỊNH,NAM%20ĐỊNH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>161420366</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4510588</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">27</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGÔ%20TUẤN%20ANH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">03/08/1995</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%206,%20XÃ%20NINH%20%20%20HIỆP,,H.%20GIA%20LÂM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>013140753</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511871</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">28</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20CAO%20CƯỜNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">25/08/1980</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>AN%20THÀNH,%20SĨ%20%20%20THÀNH,,TP.%20VĨNH%20LONG,VĨNH%20LONG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>331275930</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512129</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">29</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20ĐỨC%20HÙNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">02/01/1956</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>TỔ%203,%20PHƯỜNG%20QUAN%20%20%20HOA,,Q.%20CẦU%20GIẤY,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>010460898</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511851</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">30</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20ĐỨC%20HÙNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">16/05/1955</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>K80C,%20PHƯỜNG%20CỐNG%20%20%20VỊ,,Q.%20BA%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>012247635</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512373</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">31</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20GIA%20MẠNH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">01/01/1975</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%204,%20XÃ%20NINH%20%20%20HIỆP,,H.%20GIA%20LÂM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>001075011188</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511849</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">32</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20HẢI%20YẾN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">14/12/1980</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>KHỐI%209,%20PHƯỜNG%20NGHĨA%20%20%20ĐÔ,,Q.%20CẦU%20GIẤY,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>011964384</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512238</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">33</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20LAN%20PHƯƠNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">25/08/1998</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>THÔN%20HẠ,%20ĐÔNG%20DƯ,,H.%20%20%20GIA%20LÂM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>013506820</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512276</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">34</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20PHÚ%20MỸ</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">01/07/1998</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÃ%20KIM%20LAN,,H.%20GIA%20%20%20LÂM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>013506340</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512261</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">35</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20BÍCH%20NGỌC</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">12/02/1959</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>PHƯỜNG%20PHỐ%20HUẾ,,Q.%20HAI%20%20%20BÀ%20TRƯNG,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>010084325</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512281</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">36</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20CHUNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">12/06/1971</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>X%206, %20ĐỊNH%20CÔNG,,Q.%20HOÀNG%20MAI,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>131016487</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511267</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">37</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20ĐIỆP</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">02/01/2013</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>THÔN%20MAI%20HIÊN,%20XÃ%20MAI%20%20%20LÂM,,H.%20GIA%20LÂM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>011213832</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511859</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">38</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HÀ</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">22/03/1996</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%20ĐÌNH,%20XÃ%20ĐÔNG%20%20%20PHƯƠNG%20YÊN,,H.%20CHƯƠNG%20MỸ,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>017391606</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4510882</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">39</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HẢI%20YẾN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">22/03/1992</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%207,%20XÃ%20NINH%20%20%20HIỆP,,H.%20GIA%20LÂM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>125418940</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511788</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">40</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HỒNG%20THỊNH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">22/09/1973</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%207,%20ĐỊNH%20CÔNG,,Q.%20%20%20HOÀNG%20MAI,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>011887904</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511288</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">41</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20KIỀU%20MÂY</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">20/07/1998</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>16/6%20HÀ%20TRÌ%201,%20PHƯỜNG%20%20%20HÀ%20CẦU,,Q.%20HÀ%20ĐÔNG,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>017357490</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511864</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">42</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20LAN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">17/04/1996</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%20BÃI,%20XÃ%20ĐÔNG%20%20%20PHƯƠNG%20YÊN,,H.%20CHƯƠNG%20MỸ,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>017391608</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4510880</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">43</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20MAI%20ANH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">27/03/1996</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%20TRẠI,%20PHƯỜNG%20ĐỊNH%20%20%20CÔNG,,Q.%20HOÀNG%20MAI,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>152120533</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4510889</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">44</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20NGỌC%20ANH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">03/05/1984</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>8%20THỤC%20GIÁN,%20THỤC%20%20%20KHÊ,,Q.%20HẢI%20CHÂU,ĐÀ%20NẴNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>201533403</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512127</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">45</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20QUỲNH%20TRANG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">20/10/1995</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%204,%20XÃ%20NINH%20%20%20HIỆP,,H.%20GIA%20LÂM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>013140344</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511853</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">46</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THU%20TRANG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">15/04/1985</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%20552,%20NGÕ%20VĂN%20%20%20CHƯƠNG,,Q.%20ĐỐNG%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>012322971</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512384</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">47</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THƯƠNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">13/02/1994</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>THÔN%20THƯỢNG,%20PHƯỜNG%20%20%20ĐỊNH%20CÔNG,,Q.%20HOÀNG%20MAI,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>152050370</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4510873</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">48</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20TIỆP</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">26/01/1998</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>TỔ%2016,%20YÊN%20NGHĨA,,Q.%20%20%20HÀ%20ĐÔNG,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>017357074</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512273</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">49</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THUỲ%20LINH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">15/06/1998</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>9A%20LÊ%20QUÝ%20ĐÔN,%20BẠCH%20%20%20ĐẰNG,,Q.%20HAI%20BÀ%20TRƯNG,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>013510205</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512270</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">50</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20TRÀ%20MY</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">17/08/1990</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%2073%20HÀNG%20ĐIẾU,%20%20%20PHƯỜNG%20CỬA%20ĐÔNG,,Q.%20HOÀN%20KIẾM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>012680743</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512144</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">51</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20TRẦN%20QUỲNH%20%20%20HƯƠNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">25/10/1997</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>TT%20HỌC%20VIỆN%20CTQG,%20%20%20NGHĨA%20TÂN,,Q.%20CẦU%20GIẤY,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>001197009963</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512285</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">52</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20TUẤN%20DŨNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">15/04/1984</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>147A%20ĐỐC%20NGỮ,,Q.%20BA%20%20%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>031194654</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4506303</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">53</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20HIỀN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">30/09/1949</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>TỔ%2011,%20KHƯƠNG%20%20%20TRUNG,,Q.%20THANH%20XUÂN,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>060483355</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4510567</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">54</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20NHIẾP</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">03/08/1944</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>166%20TRẦN%20BÍCH%20SAN,,TP.%20%20%20NAM%20ĐỊNH,NAM%20ĐỊNH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>162626745</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4510600</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">55</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20XUÂN%20THÀNH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">15/12/1983</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>TINH%20AN%20ĐÔNG,,TP.%20%20%20QUẢNG%20NGÃI,QUẢNG%20NGÃI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>212233399</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512112</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">56</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>THẠCH%20VĂN%20NAM</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">18/03/1994</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%203,%20XÃ%20NINH%20%20%20HIỆP,,H.%20GIA%20LÂM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>001094002866</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511869</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">57</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>VŨ%20HỒNG%20HOA</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">12/12/1976</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%203,%20ĐƯỜNG%20NGUYỄN%20%20%20CÔNG%20HOAN,,Q.%20BA%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>011733148</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4508518</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">58</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>VŨ%20KIM%20HÀ</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">21/04/1998</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%205,%20ĐỊNH%20CÔNG,,Q.%20%20%20HOÀNG%20MAI,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>013507042</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4512282</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">59</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>VŨ%20THỊ%20THU%20HƯƠNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">03/08/1973</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>XÓM%204,%20ĐỊNH%20CÔNG,,Q.%20%20%20HOÀNG%20MAI,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>135524700</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4511244</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">60</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>VŨ%20THU%20THỦY</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">21/08/1979</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>TẬP%20THỂ%20301,%20PHỐ%20ĐỘI%20%20%20CẤN,%20P.%20LIỄU%20GIAI,,Q.%20BA%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>011904184</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4508534</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.02/2019</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p>]]></description> </item> <item> <title><![CDATA[Danh%20Sách%20TVV%20Chấm%20Dứt%20Hợp%20Đồng%20năm%202018]]></title> <link>https://morinda.com/vi-vn/news/6680692/Danh%20Sách%20TVV%20Chấm%20Dứt%20Hợp%20Đồng%20năm%202018</link> <pubDate>Fri, 08 Mar 2019 22:23:09 -0700</pubDate> <media:thumbnail url="https://morinda.com/filestores/Il/IlECvEkvFp4JbtGeiQdn/MorindaLogo.png" width="140" height="90" ></media:thumbnail> <guid>https://morinda.com/vi-vn/news/6680692/Danh%20Sách%20TVV%20Chấm%20Dứt%20Hợp%20Đồng%20năm%202018</guid> <description><![CDATA[<table%20border="0"%20cellpadding="0"%20cellspacing="0"%20style="width:%20835px;"> <tbody> <tr> <td%20width="35"> <p%20align="center"><b>STT</b></p> </td> <td%20width="156"> <p%20align="center"><b>HỌ%20VÀ%20TÊN</b></p> </td> <td%20width="71"> <p%20align="center"><b>NGÀY%20SINH</b></p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p%20align="center"><b>ĐỊA%20CHỈ</b></p> </td> <td%20width="83"> <p%20align="center"><b>CMND/%20CCCD</b></p> </td> <td%20width="64"> <p%20align="center"><b>MS%20HĐ</b></p> </td> <td%20width="65"> <p%20align="center"><b>SỐ%20THẺ%20TV</b></p> </td> <td%20width="73"> <p%20align="center"><b>NƠI%20HĐ</b></p> </td> <td%20width="73"> <p%20align="center"><b>Tình%20trạng%20hoạt%20động</b></p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">1</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>HOÀNG%20THỊ%20THU%20HÀ</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">19/08/1955</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="215"> <p>64/10A%20PHAN%20ĐĂNG%20LƯU,%20%20%20P.5,Q.%20PHÚ%20NHUẬN,HỒ%20CHÍ%20MINH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>020132846</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="center">2071127</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HCM</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">2</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20PHÓNG%20SỰ</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">19/08/1967</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="215"> <p>211/5%20PHẠM%20HỒNG%20THÁI,%20%20%20P.7,%20TP.VŨNG%20TÀU,,BA%20RIA%20VUNG%20TAU,BA%20RIA-VUNG%20TAU</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>273044241</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="center">2074624</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HCM</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">3</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20SAN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">19/05/1933</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="215"> <p>108/55%20TRẦN%20QUANG%20%20%20DIỆU,%20P.14,Q.%203,HỒ%20CHÍ%20MINH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>020711264</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="center">2959392</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HCM</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">4</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20ĐẸP</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">11/12/1956</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="215"> <p>261%20ĐƯỜNG%209,%20P.PHƯỚC%20%20%20BÌNH,Q.%209,HỒ%20CHÍ%20MINH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>020615012</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="center">3428349</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HCM</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">5</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HƯƠNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">21/08/1968</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="215"> <p>B%20NỞR%20B,%20THỊ%20TRẤN%20LẠC%20%20%20DƯƠNG,TP.%20ĐÀ%20LẠT,LÂM%20ĐỒNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>034168003933</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="center">4480187</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HCM</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">6</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20ANH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">8/18/1989</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="215"> <p>P.%20TUC%20DUYÊN,TP.%20THÁI%20%20%20NGUYÊN,THÁI%20NGUYÊN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>091627275</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4658256</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HCM</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">7</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THÚY</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">11/20/1982</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="215"> <p>QUỲNH%20HỘI,H.%20QUỲNH%20%20%20PHỤ,THÁI%20BÌNH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>151423768</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4651994</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HCM</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">8</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LÊ%20THỊ%20HẠNH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">10/20/1975</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="215"> <p>XÓM%206,%20XÃ%20QUẢNG%20%20%20THẮNG,TP.%20THANH%20HÓA,THANH%20HÓA</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>171503993</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4654449</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HCM</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">9</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LÊ%20THỊ%20HÀ</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">1/1/1947</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="215"> <p>TT%20MẬU%20A,H.%20VĂN%20%20%20YÊN,YÊN%20BÁI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>171634755</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4654526</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HCM</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">10</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>ĐỖ%20THỊ%20TÌNH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">1/1/1947</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="215"> <p>TT%20MÂU%20A,H.%20VĂN%20%20%20YÊN,YÊN%20BÁI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>060299857</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4654533</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p> </p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HCM</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Chấm%20dứt%20HĐ%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">11</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>BÙI%20NHƯ%20TRANG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">22/11/1982</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>130%20ĐỘI%20CẤN,,Q.%20BA%20%20%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>174674171</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4477109</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4477109</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">12</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>CAO%20THỊ%20THÚY</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">01/10/1998</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>32/16/3%20CẦU%20DIỄN,,H.%20%20%20TỪ%20LIÊM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>038189082289</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4480742</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4480742</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">13</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>CAO%20VĂN%20ĐÔNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">01/12/1987</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>X9, %20VĂN%20QUANG,H.%20QUỐC%20OAI,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>172695158</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4482160</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4482160</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">14</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>ĐẶNG%20KIM%20HOÀI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">28/06/1985</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>48/2%20ĐÀO%20TẤN,,Q.%20BA%20%20%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>174343884</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4478208</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4478208</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">15</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>ĐÀO%20MINH%20TRƯỜNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">19/07/1957</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>32/138%20KIM%20GIANG,,Q.%20%20%20THANH%20XUÂN,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>176700466</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4481048</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4481048</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">16</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>ĐẬU%20THỊ%20OANH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">06/06/1991</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>212%20CÁT%20LINH,,Q.%20ĐỐNG%20ĐA,HÀ%20%20%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>171559997</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4477105</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4477105</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">17</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>ĐINH%20THỊ%20VÂN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">25/05/1960</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>14/46%20KHƯƠNG%20%20%20THƯỢNG,,Q.%20ĐỐNG%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>012191827</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4487207</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4487207</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">18</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>ĐỖ%20HỒNG%20VÂN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">13/09/1972</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>THÔN%20AN%20THÁI,%20XÃ%20TRẦM%20%20%20LỘNG,,H.%20ỨNG%20HÒA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>111187902</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4450641</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4450641</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">19</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>ĐỖ%20THỊ%20TÌNH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">10/12/1983</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>146%20Ô%20CHỢ%20DỪA,,Q.%20ĐỐNG%20%20%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>172138768</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4478218</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4478218</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">20</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>ĐỖ%20VĂN%20TƯ</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">22/11/1992</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>27/1/135%20ĐỊNH%20CÔNG,,Q.%20%20%20HOÀNG%20MAI,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>175365645</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4481068</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4481068</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">21</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>ĐOÀN%20THỊ%20HỒNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">08/08/1958</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>76/2%20KIM%20MÃ,,Q.%20BA%20%20%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>019154004088</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4478202</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4478202</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">22</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>ĐOÀN%20THỊ%20HỒNG%20NHUNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">15/01/1985</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>TẬP%20THỂ%20XÍ%20NGHIỆP%20KẸO,%20%20%20TỔ%2030,%20PHƯỜNG%20NGHĨA%20ĐÔ,,Q.%20CẦU%20GIẤY,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>012313591</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4472842</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4472842</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">23</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>HÀ%20LY%20ĐỘ</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">06/05/1958</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>94%20NGUYỄN%20GIA%20%20%20THIỀU,,Q.%20HOÀN%20KIẾM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>010653461</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4475467</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4475467</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">24</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>HỒ%20THỊ%20XUÂN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">10/10/1978</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>146%20PHẠM%20NGỌC%20%20%20THẠCH,,Q.%20ĐỐNG%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>173032763</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4477424</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4477424</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">25</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>HOÀNG%20THỊ%20NGHỊ</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">25/02/1971</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>183/46%20GIÁP%20BÁT,,Q.%20%20%20HOÀNG%20MAI,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>172599534</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4477361</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4477361</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">26</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>HOÀNG%20THỊ%20NGỌC%20AN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">12/08/1992</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>68/28%20TÂN%20MỸ,,H.%20TỪ%20%20%20LIÊM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>173363857</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4482124</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4482124</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">27</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>HOÀNG%20THỊ%20NHUNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">09/09/1995</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%20246,%20PHỐ%20CÁT%20%20%20LINH,,Q.%20ĐỐNG%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>171701407</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4479814</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4479814</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">28</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>HOÀNG%20THỊ%20THANH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">06/08/1962</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>201%20H7,%20THÀNH%20CÔNG,,Q.%20%20%20BA%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>013110950</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4426411</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4426411</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.08/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">29</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>HOÀNG%20VĂN%20HẢI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">13/01/1985</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>86/17%20TÔ%20HIỆU,,Q.%20CẦU%20%20%20GIẤY,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>172015421</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4461061</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4461061</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">30</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>HOÀNG%20VĂN%20TÌNH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">30/09/1990</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>117%20KIM%20MÃ,,Q.%20BA%20%20%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>173345620</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4461060</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4461060</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">31</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>HUỲNH%20HOÀNG%20THANH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">01/01/1991</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>87%20ĐOÀN%20THỊ%20ĐIỂM,,Q.%20%20%20ĐỐNG%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>352264746</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4445991</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4445991</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.09/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">32</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>HUỲNH%20TRÍ%20DŨNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">04/05/1977</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>48/2%20PHẠM%20NGỌC%20%20%20THẠCH,,Q.%20ĐỐNG%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>023370334</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4475457</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4475457</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">33</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LÊ%20ĐÌNH%20SƠN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">10/10/1980</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>112%20LÁNG%20HẠ,,Q.%20ĐỐNG%20%20%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>172591935</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4478124</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4478124</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">34</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LÊ%20DUY%20TRINH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">22/12/1954</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>103%20CÁT%20LINH,,Q.%20ĐỐNG%20%20%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>038044008977</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4477426</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4477426</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">35</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LÊ%20LỆNH%20HIỆU</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">10/05/1986</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>327%20ĐỘI%20CẤN,,Q.%20BA%20%20%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>172149111</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4461053</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4461053</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">36</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LÊ%20NGỌC%20TUẤN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">11/09/1976</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>113%20NGỌC%20LÂM,,Q.%20LONG%20%20%20BIÊN,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>174614116</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4477413</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4477413</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">37</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LÊ%20QUỐC%20QUÂN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">20/03/1993</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>243%20TÔ%20HIỆU,,Q.%20CẦU%20%20%20GIẤY,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>173399779</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4478238</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4478238</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">38</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LÊ%20THỊ%20BÍCH%20NGỌ</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">01/01/1947</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>THÔN%20AN%20THÁI,%20XÃ%20TRẦM%20%20%20LỘNG,,H.%20ỨNG%20HÒA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>110600278</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4450043</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4450043</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.10/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">39</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LÊ%20THI%20HOA</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">10/06/1980</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%20140,%20PHỐ%20HOÀNG%20CẦU,,Q.%20%20%20ĐỐNG%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>172943380</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4475876</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4475876</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">40</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LÊ%20THỊ%20HỌC</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">16/10/1987</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>12/46%20LÊ%20TRỌNG%20TẤN,,Q.%20%20%20THANH%20XUÂN,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>172029729</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4478141</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4478141</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">41</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LÊ%20THỊ%20LAN%20HƯƠNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">15/05/1990</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>172%20KHÂM%20THIÊN,,Q.%20%20%20ĐỐNG%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>171241213</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4477104</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4477104</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">42</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LÊ%20THỊ%20LOAN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">16/11/1961</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>79%20THƯ%20LỆ,%20NGỌC%20%20%20KHÁNH,,Q.%20BA%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>010121749</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4483740</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4483740</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">43</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LÊ%20THỊ%20NGÂN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">06/12/1979</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>14%20NGÕ%20612%20NGÃ%20TƯ%20%20%20SỞ,,Q.%20ĐỐNG%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>073033732</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4476625</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4476625</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">44</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LÊ%20THỊ%20THẮM</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">10/02/1988</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>14%20LẠC%20LONG%20QUÂN,,Q.%20%20%20TÂY%20HỒ,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>172992015</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4446024</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4446024</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.09/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">45</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LÊ%20THỊ%20THANH%20VÂN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">01/11/1988</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>143%20NGỌC%20KHÁNH,,Q.%20BA%20%20%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>172029569</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4476128</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4476128</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">46</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LÊ%20THỊ%20THÚY</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">24/04/1995</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>247%20MINH%20KHAI,,Q.%20HAI%20%20%20BÀ%20TRƯNG,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>174205220</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4477385</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4477385</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">47</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LÊ%20THỊ%20TRANG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">19/01/1989</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>23/14%20CỔ%20NHUẾ,,H.%20TỪ%20%20%20LIÊM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>171716776</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4477356</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4477356</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">48</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LÊ%20THỊ%20XUÂN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">26/07/1949</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>8/7/58%20ĐÀO%20TẤN,,Q.%20BA%20%20%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>011570432</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4432227</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4432227</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.08/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">49</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LÊ%20TRỌNG%20THỌ</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">21/06/1981</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>112%20ĐỘI%20CẤN,,Q.%20BA%20%20%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>173075357</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4477410</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4477410</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">50</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LÊ%20VĂN%20NAM</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">03/12/1977</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>37%20NGÕ%20100%20ĐỘI%20CẤN,,Q.%20%20%20BA%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>012557728</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4475363</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4475363</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">51</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LÊ%20VĂN%20THUẬT</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">25/07/1992</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>TỔ%203,%20VĂN%20KHÊ,,Q.%20HÀ%20%20%20ĐÔNG,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>038092002878</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4482114</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4482114</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">52</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>LƯƠNG%20THỊ%20THỦY</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">07/04/1964</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>801%20CHUNG%20CƯ%2011%20TẦNG,%20%20%20130%20ĐỐC%20NGỮ,,Q.%20BA%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>100591983</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4337652</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4337652</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">53</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGHIÊM%20THỊ%20PHƯƠNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">17/05/1971</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>75%20NGÕ%20343%20ĐỘI%20CẤN,,Q.%20%20%20BA%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>011905898</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4476344</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4476344</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">54</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGÔ%20THỊ%20THÙY%20DƯƠNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">28/05/1960</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%2068B,%20PHỐ%20HÀO%20NAM,%20%20%20P.%20Ô%20CHỢ%20DỪA,,Q.%20ĐỐNG%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>010527031</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4479816</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4479816</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">55</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGÔ%20THỊ%20TUYẾT%20MAI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">04/03/1963</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%206,%20TỔ%206,%20PHƯỜNG%20SÀI%20%20%20ĐỒNG,,Q.%20LONG%20BIÊN,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>012310521</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4479813</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4479813</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">56</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20ĐÌNH%20CHÂN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">19/06/1977</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>246%20PHẠM%20NGỌC%20THẠCH,,Q.%20%20%20ĐỐNG%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>171794921</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4475846</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4475846</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">57</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20ĐỨC%20THỤY</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">20/06/1993</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>10A%20NGÁCH%2024/162%20%20%20KHƯƠNG%20ĐÌNH,,Q.%20THANH%20XUÂN,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>151942194</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4478723</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4478723</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">58</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20NGỌC%20HOÀI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">28/12/1947</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>123%20NGUYỄN%20HIỀU,,TP.%20%20%20NAM%20ĐỊNH,NAM%20ĐỊNH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>03647000525</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4480674</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4480674</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">59</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20TẤN%20QUI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">20/10/1996</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%20110,%20PHỐ%20NGHĨA%20%20%20TÂN,,Q.%20CẦU%20GIẤY,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>301582780</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4475013</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4475013</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">60</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THANH%20BÌNH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">10/12/1992</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%20242,%20PHỐ%20KIM%20MÃ,,Q.%20%20%20BA%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>174075557</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4475851</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4475851</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">61</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THẾ%20ANH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">25/11/1983</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>38%20ĐẠI%20KIM,,Q.%20HOÀNG%20%20%20MAI,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>013005627</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4475362</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4475362</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">62</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYẾN%20THẾ%20DINH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">19/03/1989</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>142%20PHẠM%20NGỌC%20%20%20THẠCH,,Q.%20ĐỐNG%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>172727112</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4478189</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4478189</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">63</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYẾN%20THẾ%20TRƯỜNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">12/05/1985</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>243%20THƯỢNG%20ĐÌNH,,Q.%20%20%20THANH%20XUÂN,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>122663673</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4478192</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4478192</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">64</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20CHINH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">31/03/1957</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>6/158%20GIÁP%20BÁT,,Q.%20%20%20HOÀNG%20MAI,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>010198027</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4475483</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4475483</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">65</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20ĐÔNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">01/01/1958</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>113%20THƯỢNG%20ĐÌNH,,Q.%20%20%20THANH%20XUÂN,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>100279119</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4477116</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4477116</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">66</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20DUNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">30/03/1974</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%20146,%20PHỐ%20LÊ%20TRỌNG%20%20%20TẤN,,Q.%20THANH%20XUÂN,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>022721297</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4463902</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4463902</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">67</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20DUY</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">29/04/1972</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>KHU%20TẬP%20THỂ%20THÁI%20%20%20THỊNH,%20NGÕ%2063,%20THÁI%20THỊNH,,Q.%20ĐỐNG%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>101145372</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4352693</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4352693</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">68</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HÀ</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">10/05/1974</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%20211,%20PHỐ%20MINH%20%20%20KHAI,,Q.%20HOÀNG%20MAI,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>038174001873</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4479818</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4479818</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">69</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HẰNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">16/11/1997</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%20246,%20ĐƯỜNG%20LÊ%20TRỌNG%20%20%20TẤN,,Q.%20THANH%20XUÂN,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>168580704</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4475026</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4475026</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">70</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HỒNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">28/08/1992</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%20136,%20PHỐ%20CÁT%20%20%20LINH,,Q.%20ĐỐNG%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>145563131</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4475009</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4475009</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">71</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20HUỆ</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">10/04/1965</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>137%20PHAN%20ĐÌNH%20%20%20PHÙNG,,Q.%20BA%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>172158196</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4478196</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4478196</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">72</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20MINH%20TÂM</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">11/11/1943</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>10A%20NGÁCH%20200/15/28%20%20%20NGUYỄN%20SƠN,,Q.%20LONG%20BIÊN,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>010305001</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4463548</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4463548</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">73</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20NGA</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">03/12/1992</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>126%20ĐỘI%20CẤN,,Q.%20BA%20%20%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>173554845</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4461462</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4461462</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">74</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20NGA</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">01/01/1952</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>27/460%20ĐƯỜNG%20BƯỞI,,Q.%20%20%20TÂY%20HỒ,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>001152000269</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4475835</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4475835</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">75</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20NGỌC%20HIỀN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">29/08/1958</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>66%20VẠN%20PHÚC%20THƯỢNG,,Q.%20%20%20BA%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>010335765</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4459612</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4459612</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">76</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20NGUYỆT</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">22/03/1971</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>X%203,%20X.%20CỔ%20ĐÔNG,,TX.%20%20%20SƠN%20TÂY,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>112055073</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4475840</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4475840</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">77</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20PHƯƠNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">23/07/1987</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>123%20ĐÀO%20TẤN,,Q.%20BA%20%20%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>038187003164</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4463039</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4463039</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">78</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THÁI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">16/02/1985</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>134%20NGÔ%20SỸ%20LIÊN,,Q.%20%20%20ĐỐNG%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>038105300314</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4478185</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4478185</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">79</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THANH%20HẰNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">10/10/1990</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>147%20HÀO%20NAM.,Q.%20ĐỐNG%20%20%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>171365515</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4477416</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4477416</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">80</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THANH%20HƯƠNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">20/04/1965</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>48%20TỔ%205,%20PHƯƠNG%20%20%20LIÊN,,Q.%20ĐỐNG%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>060484498</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4481716</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4481716</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">81</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20THƯƠNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">22/12/1988</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>47%20TƯƠNG%20MAI,,Q.%20HOÀNG%20%20%20MAI,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>027189080910</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4477420</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4477420</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">82</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20THỊ%20TY</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">01/12/1977</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%20132,%20ĐƯỜNG%20XUÂN%20%20%20THỦY,,Q.%20CẦU%20GIẤY,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>173176382</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4479817</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4479817</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">83</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20TRỌNG%20MINH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">24/02/1974</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%2078,%20P.%20PHÚC%20LA,,Q.%20%20%20HÀ%20ĐÔNG,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>111183938</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4475037</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4475037</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">84</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20TRỌNG%20NGHĨA</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">12/01/1985</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>THÔN%20ĐAI%20HƯNG,,H.%20MỸ%20%20%20ĐỨC,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>111952017</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4475482</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4475482</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">85</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20TRỌNG%20TÍN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">05/10/1963</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>6%20TRÀNG%20THI,,Q.%20HOÀN%20%20%20KIẾM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>001063011105</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4475850</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4475850</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">86</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20TRUNG%20THÀNH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">16/03/1983</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>132%20QUÁN%20THÁNH,,Q.%20BA%20%20%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>172200692</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4477380</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4477380</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">87</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20TUẤN%20ANH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">11/07/1994</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%20123,%20PHỐ%20NGUYỄN%20NHƯ%20%20%20ĐỖ,,Q.%20ĐỐNG%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>168450807</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4474983</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4474983</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">88</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20CƯỜNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">01/01/1985</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%20136,%20PHỐ%20HÀNG%20%20%20BUỒM,,Q.%20HOÀN%20KIẾM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>341653248</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4474989</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4474989</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">89</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20ĐẠI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">19/11/1991</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>114%20TÂY%20SƠN,,Q.%20ĐỐNG%20%20%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>173810469</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4461945</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4461945</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">90</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20DƯƠNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">10/05/1978</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%2026,%20VĂN%20ĐIỂN,,H.%20%20%20THANH%20TRÌ,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>171784476</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4432224</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4432224</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.08/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">91</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20GIÁP</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">06/07/1979</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%20110,%20NGÕ%203,%20PHỐ%20ĐỘI%20%20%20CẤN,,Q.%20BA%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>182294147</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4475862</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4475862</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">92</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20NGUYÊN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">05/07/1965</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>147%20LÊ%20VĂN%20LƯƠNG,,Q.%20%20%20THANH%20XUÂN,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>125556689</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4477110</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4477110</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">93</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20VĂN%20SƠN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">15/05/1987</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>132%20ĐỘI%20CẤN,,Q.%20BA%20%20%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>163249984</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4476115</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4476115</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">94</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>NGUYỄN%20VIỆT%20ANH</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">08/12/1995</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%20149,%20P.%20MAI%20%20%20ĐỘNG,,Q.%20HOÀNG%20MAI,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>174508749</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4432230</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4432230</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.08/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">95</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>PHẠM%20DUY%20PHƯƠNG</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">02/12/1995</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%2028,%20PHỐ%20MINH%20%20%20KHAI,,Q.%20HAI%20BÀ%20TRƯNG,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>301582836</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4475021</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4475021</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">96</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>PHẠM%20MINH%20TÚ</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">24/11/1983</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>65%20TRÀNG%20THI,,Q.%20HOÀN%20%20%20KIẾM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>012143677</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4475468</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4475468</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">97</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>PHẠM%20VĂN%20CHIẾN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">10/07/1972</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%2010A,%20NGÕ%20ĐỒNG%20%20%20NHÂN,,Q.%20HAI%20BÀ%20TRƯNG,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>012334123</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4475888</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4475888</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">98</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>PHẠM%20VĂN%20KHẢI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">06/09/1993</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%20243,%20ĐƯƠNG%20LÊ%20VĂN%20%20%20LƯƠNG,,Q.%20THANH%20XUÂN,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>301453876</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4475018</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4475018</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">99</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>PHÙNG%20THỊ%20YẾN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">08/10/1980</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%2061/72,%20PHỐ%20ĐỘI%20%20%20CẤN.,Q.%20BA%20ĐÌNH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>001181013199</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4479815</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4479815</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">100</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>QUÁCH%20MINH%20CHÂU</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">03/06/1987</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>5A%20HUY%20VĂN,,Q.%20ĐỐNG%20%20%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>056187000037</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4461044</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4461044</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">101</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>TRẦN%20THỊ%20NHÂM</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">21/12/1952</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%202,%20NGÕ%2062,%20PHỐ%20TRẦN%20%20%20BÌNH, %20P.%20MAI%20DỊCH,,Q.%20CẦU%20GIẤY,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>160849843</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">3882079</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">3882079</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.08/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">102</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>TRINH%20THỊ%20LIÊN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">20/05/1975</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>SỐ%2012,%20THÔN%20CỔ%20ĐIỂN%20B,%20%20%20XÃ%20TỨ%20HIỆP,,H.%20THANH%20TRÌ,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>173734509</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4481886</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4481886</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">103</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>VŨ%20HỒNG%20ĐIỆP</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">13/06/1964</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>P101%20B10 %20KHƯƠNG%20THƯƠNG,,Q.%20ĐỐNG%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>011666198</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4476332</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4476332</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">104</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>VŨ%20THỊ%20HIỆP</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">10/10/1979</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>1%20NGÕ%208/82%20HÀO%20NAM,,Q.%20%20%20ĐỐNG%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>038775902093</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4481027</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4481027</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">105</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>VŨ%20THỊ%20HOA</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">13/03/1983</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>216%20NGUYỄN%20VĂN%20CỪ,,Q.%20%20%20LONG%20BIÊN,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>173454521</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4461063</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4461063</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">106</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>VŨ%20THỊ%20HUYỀN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">20/12/1993</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>243%20NGUYỄN%20LƯƠNG%20%20%20BẰNG,,Q.%20ĐỐNG%20ĐA,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>173258261</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4446018</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4446018</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.09/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">107</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>VŨ%20THỊ%20THÚY%20LAN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">23/08/1983</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>T32,%20KIM%20CHUNG,,H.%20%20%20ĐÔNG%20ANH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>012157247</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4482157</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4482157</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">108</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>VŨ%20TRỌNG%20NGUYÊN</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">22/12/1996</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>TỔ%206,%20TIÊN%20HÙNG,,H.%20%20%20ĐÔNG%20ANH,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>174564432</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4482148</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4482148</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> <tr> <td%20valign="bottom"%20width="35"> <p%20align="center">109</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="156"> <p>VŨ%20VĂN%20TÚ</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="71"> <p%20align="right">10/07/1974</p> </td> <td%20valign="top"%20width="215"> <p>9%20PHẠM%20HÙNG,H.%20TỪ%20%20%20LIÊM,HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="83"> <p>038074005195</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="64"> <p%20align="right">4482128</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="65"> <p%20align="right">4482128</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>HÀ%20NỘI</p> </td> <td%20valign="bottom"%20width="73"> <p>Đơn%20phương%20chấm%20dứt%20HĐ%20%20%20T.12/2018</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p>]]></description> </item> <item> <title><![CDATA[Thông%20Báo%20Nghỉ%20Tết%20Nguyên%20Đán%202019]]></title> <link>https://morinda.com/vi-vn/news/6573757/Thông%20Báo%20Nghỉ%20Tết%20Nguyên%20Đán%202019</link> <pubDate>Tue, 15 Jan 2019 01:26:52 -0700</pubDate> <media:thumbnail url="https://morinda.com/filestores/nn/nn69SFeTgOupnASPUqmo/TND_thumb.JPG" width="140" height="90" ></media:thumbnail> <guid>https://morinda.com/vi-vn/news/6573757/Thông%20Báo%20Nghỉ%20Tết%20Nguyên%20Đán%202019</guid> <description><![CDATA[<img%20width="100%"%20style="vertical-align:%20middle;"%20title="TND"%20alt="TND"%20src="https://morinda.com/filestores/nn/nn69SFeTgOupnASPUqmo/LichNghiTet2019-page-001.jpg"%20/>]]></description> </item> <item> <title><![CDATA[Sự%20Kiện%20Thứ%20Hai%20Trực%20Tuyến]]></title> <link>https://morinda.com/vi-vn/news/6450449/Sự%20Kiện%20Thứ%20Hai%20Trực%20Tuyến</link> <pubDate>Thu, 22 Nov 2018 00:00:00 -0700</pubDate> <media:thumbnail url="https://morinda.com/filestores/vf/vfm4OqkaXQ3FPsaEhSZC/Cyber%20MondayVietBlog.PNG" width="140" height="90" ></media:thumbnail> <guid>https://morinda.com/vi-vn/news/6450449/Sự%20Kiện%20Thứ%20Hai%20Trực%20Tuyến</guid> <description><![CDATA[<p> </p> <p%20align="center"><b><i>Áp%20dụng%20công%20nghệ%204.0%20trong%20kinh%20doanh%20với%20Morinda%20Việt%20Nam.%20</i></b><b>  </b></p> <p>Công%20ty%20TNHH%20Morinda%20Việt%20Nam%20đưa%20ra%20chương%20trình%20khuyến%20khích%20kinh%20doanh%20Thứ%20Hai%20Trực%20Tuyến%20-%20Cyber%20Monday%20lần%20đầu%20tiên.%20Thứ%20Hai%20Trực%20Tuyến%20sẽ%20mở%20ra%20cơ%20hội%20đặt%20hàng%20online%20với%20khuyến%20mãi%20đặc%20biệt%20ưu%20đãi%20dành%20cho%20Tư%20vấn%20viên.%20Áp%20dụng%20lần%20đầu%20tiên%20cho%20nhiều%20mặt%20hàng%20Tinh%20dầu%20Tahitian%20Noni%20và%20mỹ%20phẩm%20cao%20cấp%20TeMana,%20những%20mặt%20hàng%20thiết%20yếu%20bảo%20vệ%20bạn%20và%20mọi%20thành%20của%20trong%20gia%20đình%20trong%20mùa%20đông%20giá%20lạnh%20hay%20kỳ%20giao%20mùa.%20Tư%20vấn%20viên%20ở%20mọi%20nơi%20có%20thể%20mua%20hàng%20bất%20kỳ%20giờ%20nào%20trong%20ngày%20từ%2000:00%20sáng,%20thứ%202,%20ngày%2026%20tháng%2011%20năm%202018%20đến%2024:00%20đêm,%20ngày%2030%20tháng%2011%20năm%202018. %20Chủ%20động%20mua%20hàng,%20không%20cần%20lên%20văn%20phòng,%20Tư%20vấn%20viên%20được%20hưởng%20ưu%20đãi%20về%20giá%20thành%20lên%20đến%2030%%20và%20miễn%20phí%20chuyển%20phát%20nhanh%20đến%20mọi%20miền%20trong%20lãnh%20thổ%20Việt%20Nam.%20Morinda%20Việt%20Nam%20cùng%20tư%20vấn%20viên%20đồng%20hành%20trong%20Thứ%20Hai%20Trực%20Tuyến.... %20Nhanh%20tay%20đẩy%20hàng%20đến%20đầy%20giỏ%20của%20bạn.</p> <p>Có%20thể%20gọi%20điện%20đến%20văn%20phòng%20Morinda%20Vietnam%20ĐT:%20(024)%2037832008,%20liên%20hệ%20GĐKD%20Mr.%20Pham%20Quang%20Huy%20nếu%20Tư%20vấn%20viên%20cần%20thêm%20thông%20tin.</p> Cyber%20Monday%20Thứ%20Hai%20Trực%20Tuyến%2026-30/11/2018.%20Đặt%20hàng%20trực%20tuyến%20ngay%20bây%20<a%20href="https://www.morinda.com/vi-vn/shop/5288694">giờ%20bấm%20vào%20đây</a> <p> </p> <iframe%20src="https://www.youtube.com/embed/2mYB1qUgp7g"%20width="560"%20height="315"%20frameborder="0"></iframe> <p> </p> Dưới%20đây%20là%20các%20ưu%20đãi%20chúng%20tôi%20có%20sẵn%20cho%20bạn <p><img%20width="100%"%20src="https://morinda.com/filestores/vf/vfm4OqkaXQ3FPsaEhSZC/1.poster-1.jpg"%20/></p> <p> </p> <p><img%20width="100%"%20src="https://morinda.com/filestores/vf/vfm4OqkaXQ3FPsaEhSZC/2.poster-2.jpg"%20/></p> <p> </p> <p>Hãy%20để%20chúng%20tôi%20chỉ%20cho%20bạn%20cách%20đặt%20hàng%20trực%20tuyến,%20xem%20video%20của%20chúng%20tôi%20tại%20đây.</p> <p> </p> <p> </p> <iframe%20src="https://www.youtube.com/embed/Gmecjf2nOUo"%20width="560"%20height="315"%20frameborder="0"></iframe>]]></description> </item> <item> <title><![CDATA[Cám%20ơn%20bạn%20đã%20xác%20nhận%20Yêu%20Cầu%20Hàng%20Mẫu!]]></title> <link>https://morinda.com/vi-vn/news/6313889/Cám%20ơn%20bạn%20đã%20xác%20nhận%20Yêu%20Cầu%20Hàng%20Mẫu!</link> <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 00:00:00 -0600</pubDate> <media:thumbnail url="https://morinda.com/filestores/YO/YOO7n5k13AK1wn7kv0pu/Morinda_alt_thumb500.png" width="140" height="90" ></media:thumbnail> <guid>https://morinda.com/vi-vn/news/6313889/Cám%20ơn%20bạn%20đã%20xác%20nhận%20Yêu%20Cầu%20Hàng%20Mẫu!</guid> <description><![CDATA[<p>Cám%20ơn%20bạn%20đã%20xác%20nhận%20Yêu%20Cầu%20Hàng%20Mẫu!</p> <p><img%20width="100%"%20src="https://morinda.com/filestores/13/13vtbqm4B7MX5PbiWbK2/sample_confirmation.png"%20/></p> <p> </p> <p>Chúng%20tôi%20đang%20giải%20quyết%20yêu%20cầu%20hàng%20mẫu%20của%20bạn.%20Để%20hoàn%20tất%20yêu%20cầu%20hàng%20mẫu,%20đầu%20tiên%20yêu%20cầu%20này%20phải%20được%20người%20gửi%20khuyến%20mãi%20này%20duyệt.%20Về%20tình%20trang%20của%20yêu%20cầu%20hàng%20mẫu%20của%20bạn,%20vui%20lòng%20liên%20hệ%20với%20người%20gửi%20hàng%20mẫu%20cho%20bạn.</p> <p> </p> <p>Ngay%20khi%20yêu%20cầu%20hàng%20mẫu%20của%20bạn%20được%20người%20giới%20thiệu%20bạn%20đến%20site%20này%20chấp%20thuận,%20hàng%20mẫu%20miễn%20phí%20của%20bạn%20sẽ%20được%20gửi%20đi!</p> <p> </p> <p>Chúng%20tôi%20đang%20giải%20quyết%20yêu%20cầu%20hàng%20mẫu%20của%20bạn.</p> <p> </p> <p><a%20href="https://morinda.com/vi-vn/shop">Nhắp%20vào%20đây%20để%20mua%20</a>Tahitian%20Noni%20Juice,%20TeMana%20Noni%20Brightening%20Skincare%20và%20sản%20phẩm%20Morinda%20khác</p> <br%20/>]]></description> </item> </channel> </rss>